سمينار تخصصي فارماكولوژي

سمينار تخصصي فارماكولوژي

8 8 1395

سمينار تخصصي فارماكولوژي تحت عنوان:  Drug repositioningساعت 10 روز يكشنبه 9 آبان 1395 در گروه فارماكولوژي برگزار مي شود. ارايه دهنده: سميرا شيرويي استاد راهنما: دكتر احمدرضا دهپور


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0