جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد سم شناسي

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد سم شناسي

1 6 1395

بسمه تعاليجلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد سم شناسي تحت عنوان:" ارزيابي مهاجرت ترفناليك اسيد، ايزوفناليك اسيد، فرمالدييد، استالدييد در بطري هاي آب آشاميدني ساخته شده از پلي اتيلن ترفنالات"اساتيد راهنما: دكتر اعظم بختيارياندكتر رويا خسروخاورارايه دهنده: به‌راد خوش بينروز سه شنبه دوم شهريور 1395 ساعت 9 صبح گروه فارماكولوژي دانشكده پزشكي


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0