جلسه دفاع از پایان نامه عنوان: بررسی اثر سیکلوسپورین A و کلسی نورین تحمل مورفین in vitro

26 دی 1397

بررسی پاسخ عروق جدا شده به آگونیست و آنتاگونیست گیرنده های 5HT1A/1B/1D و 5HT2A در موشهای مبتلا به اندوتوکسمی مزمن

23 دی 1397

جلسه پیش دفاع دکترای تخصصی فارماکولوژی

4 دی 1397

بررسی اثر متفورمین بر تولرانس ناشی از مورفین و متادون در مدل in vitro با اثر بر mTOR

28 شهریور 1397
تعداد آیتم ها در هر صفحه