تاريخ امتحان كورس كليه فارماكولوژي

تاريخ امتحان كورس كليه فارماكولوژي

18 2 1395

امتحان كورس كليه فارماكولوژي شامل 6 سوال از مباحث : داروهاي مدر و داروهاي ضد فشار خوندر تاريخ 25  ارديبهشت  1395  ساعت  13:30در سالن شهداي دانشكده پزشكي برگزار مي شود.


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0