برگزاري جلسة پيش دفاع پايان نامة دانشجوي مقطع Ph.D گروه فارماكولوژي

برگزاري جلسة پيش دفاع پايان نامة دانشجوي مقطع Ph.D گروه فارماكولوژي

27 4 1395

  بسمه تعالي   جلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري تخصصي فارماكولوژي با عنوان: مطالعه اثر ايزومرهاي فضايي سيليبينين و مشتق گالات آنها بر بقاي سلولي، آپوپتوز و آنزيم هاي دخيل در متابوليسم سراميد در رده سلولي Hep G2 كارسينوماي كبدي     اساتيد راهنما: دكتر احمدرضا دهپور دكتر شهرام اجتماعي مهر     ارائه دهنده: مهدي مشهدي اكبر بوجار     سه شنبه، 5/5/95، ساعت 14:00 گروه فارماكولوژي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0