معاونت ها آموزش پزشكي عمومي / لیست کارمندان

Page 1 of 1 (17 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
#
کــد
آدرس
محل
نــــام
-
 
 
  1254 Ashraf_baba2003@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/A_baba
اداره امور امتحانات معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي بابا, اشرف
  1170

http://medicine.tums.ac.ir/members/T_toliat
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي تولیت, طاهره
  6055

http://medicine.tums.ac.ir/members/mas
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي جمالیان, معصومه
  6540 Hoseiny248@gmail.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/a_hoseini
واحد ارزشيابي دوره پزشکي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي حسيني شاوون, امين
  8003

http://medicine.tums.ac.ir/members/f_zarei
معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي زارعی, فاطمه
  1272

http://medicine.tums.ac.ir/members/F_shadanlou
اداره امور امتحانات معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي شادانلو, فرشته
  8007 safae.samira3000@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/s_safaee
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي صفائی, سمیرا
  7586

http://medicine.tums.ac.ir/members/z_abasi
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي عباسي, زهرا
  6219

http://medicine.tums.ac.ir/members/f_abdolmalke
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي عبدالمالکی, فاطمه
  1281

http://medicine.tums.ac.ir/members/F_froughi
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي فروغی, فریده
  7627

http://medicine.tums.ac.ir/members/s_mehrabi
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي محرابي ماجولان, سارا
  8015

http://medicine.tums.ac.ir/members/zo_mohammadi
معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي محمدی, زهره
  6571

http://medicine.tums.ac.ir/members/motamedi
واحد بايگاني آموزشي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي معتمدي, زهرا
  1230

http://medicine.tums.ac.ir/members/P_mousavi
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي موسوی, پروانه
  1297

http://medicine.tums.ac.ir/members/M_nourbakhsh
واحد بايگاني آموزشي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي نوربخش, محمدرضا
  1242 fatemeh_nash@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/Fvakili
واحد بايگاني آموزشي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي وکیلی, فاطمه
  1286

http://medicine.tums.ac.ir/members/F_keshavarzian
اداره امور امتحانات معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي کشاورزیان, فرشته
Page 1 of 1 (17 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next