معاونت ها آموزش تحصيلات تكميلي / لیست کارمندان

Page 1 of 1 (8 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
#
کــد
آدرس
محل
نــــام
-
 
 
  7425

http://medicine.tums.ac.ir/members/elham_abolhasani
اداره آموزش تحصيلات تكميلي معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي ابوالحسني, الهام
  5826

http://medicine.tums.ac.ir/members/beyoukeh
معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي بيوكه, اعظم السادات
  1264

http://medicine.tums.ac.ir/members/A_hekmat
واحد ارزشيابي معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي حکمت, علیرضا
  8143

http://medicine.tums.ac.ir/members/f-sabzi
معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي سبزی علی آبادی, فرزانه
  6567

http://medicine.tums.ac.ir/members/z_mohammadi
اداره آموزش تحصيلات تكميلي معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي محمدي فيض آبادي, زهره
  8129 shima_motamedi@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/sh_motemedi
معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي معتمدی, شیما
  7426

http://medicine.tums.ac.ir/members/elaheh_noorbakhsh
اداره آموزش تحصيلات تكميلي معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي نوربخش بروجردي, الهه
  1300 farzanehmed@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/F_nikkhou
معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي نیکخو, فرزانه
Page 1 of 1 (8 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next