دانشکده پزشکی / لیست کارمندان

Page 8 of 8 (238 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
5
6
7
[8]
بعدی >Next
#
کــد
آدرس
محل
نــــام
-
 
 
  8030

http://medicine.tums.ac.ir/members/k_miremarati
معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي میرعمارتی, کبری
  1295

http://medicine.tums.ac.ir/members/J_mirkarimi
اداره امور عمومي معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي میرکریمی, سیدجمال
  6190

http://medicine.tums.ac.ir/members/A_meysami
واحد امور هيات علمي معاونت امور هيات علمي دانشکده پزشکي میسمی, علی
  8017

http://medicine.tums.ac.ir/members/t_naseripour
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي ناصری پور, طاهره
  8132 t.nategh@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/t_nategh
گروه طب کار دانشکده پزشکي خانم ناطق, طاهره
  6572 najafi_a_f@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/najafi
گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي نجفي اربابستان, فرنگيس
  1133 anajafi@tums.ac.ir

http://medicine.tums.ac.ir/members/A-najafi
معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي نجفی, علی
  6573 raheleh_nadiri@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/nadiri
کتابخانه مرکزي زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي نديري, راحله
  6353 r_nemati6056@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/r_nemati
واحد ارزشيابي کيفي هيات علمي اداره ارزشيابي هيات علمي معاونت امور هيات علمي دانشکده پزشکي نعمتی, رضا
  7658

http://medicine.tums.ac.ir/members/s_nekounam
دانشکده پزشکي نكونام, سعيد
  1297

http://medicine.tums.ac.ir/members/M_nourbakhsh
واحد بايگاني آموزشي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي نوربخش, محمدرضا
  1320 nouri1380@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/G_nourbakhsh
واحد تخصص ،فوق تخصصي و فلوشيپ معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي نوربخش, قمرناز
  7426

http://medicine.tums.ac.ir/members/elaheh_noorbakhsh
اداره آموزش تحصيلات تكميلي معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي نوربخش بروجردي, الهه
  1234

http://medicine.tums.ac.ir/members/S_nourshahi
واحد پايان نامه معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي نورشاهی, صدیقه
  1298 sara_hr58@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/S_norouzali
معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي نوروزعلی, سارا
  7662

http://medicine.tums.ac.ir/members/m_norouzi
گروه اخلاق پزشكي دانشکده پزشکي نوروزي, مهشاد
  5865 dnoroozi@farabi.tums.ac.ir

http://medicine.tums.ac.ir/members/D_norouzi
اداره روابط عمومي دانشكده پزشكي حوزه رياست دانشکده پزشکي نوروزي, داود
  1300 farzanehmed@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/F_nikkhou
معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي نیکخو, فرزانه
  6231 r-hadi@farabi.tums.ac.ir

http://medicine.tums.ac.ir/members/r_hade
گروه فيزيک و مهندسي پزشکي دانشکده پزشکي هادی, رضا
  6574

http://medicine.tums.ac.ir/members/hashemi
گروه پزشکي ورزشي دانشکده پزشکي هاشمي, نعيمه
  8020

http://medicine.tums.ac.ir/members/a_homami
اداره مركز مهارتهاي باليني حوزه رياست دانشکده پزشکي همامی, آمنه
  1247 goldonehs@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/S_houshyari
گروه آناتومي دانشکده پزشکي هوشیاری, سودابه
  1240 VARDASBI@YAHOO.COM

http://medicine.tums.ac.ir/members/S_verdasbi
گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي ورداسبی جويباري, صفورا
  7666

http://medicine.tums.ac.ir/members/f_vafaee
گروه ميکرب شناسي دانشکده پزشکي وفائي محمدي, فريبا
  1242 fatemeh_nash@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/Fvakili
واحد بايگاني آموزشي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي وکیلی, فاطمه
  7667

http://medicine.tums.ac.ir/members/f_yadegari
اداره آموزش تخصصي معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي يادگاري, فهيمه
  1285

http://medicine.tums.ac.ir/members/A_karimkhani
واحد سمعي و بصري اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي کریمخانی, علی
  1286

http://medicine.tums.ac.ir/members/F_keshavarzian
اداره امور امتحانات معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي کشاورزیان, فرشته
Page 8 of 8 (238 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
5
6
7
[8]
بعدی >Next