دانشکده پزشکی / لیست کارمندان

Page 6 of 8 (238 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
5
[6]
7
8
بعدی >Next
#
کــد
آدرس
محل
نــــام
-
 
 
  6503 elham_aliramezani@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/a_RAMEZANI
اداره آمار و فناوري اطلاعات معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي مهندس عليرمضاني, الهام
  7703

http://medicine.tums.ac.ir/members/M_ALIMOHAMMADI
گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي علی محمدی, محبوبه
  1212

http://medicine.tums.ac.ir/members/M_alighardashi
گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي علیقارداشی, مریم
  5845 mro.omrani@gmail.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/Omrani
اداره آمار و فناوري اطلاعات معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي مهندس عمرانی, محمد رحيم
  1312 gharib_shohreh@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/S_garib
گروه فيزيک و مهندسي پزشکي دانشکده پزشکي غریب, شهره
  1213

http://medicine.tums.ac.ir/members/Z_ghaflati
گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي غفلتی, زهرا
  1215 ghamami_g@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/S_ghamami
گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکي غمامی, سیده گیتی
  1001

http://medicine.tums.ac.ir/members/farabihospital
دانشکده پزشکي فارابي, بيمارستان
  6222

http://medicine.tums.ac.ir/members/s_ fadaee
معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي فدایی, ثریا
  8026

http://medicine.tums.ac.ir/members/j_faraji
واحد اموال اداره حسابداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي فرجی, جواد
  1281

http://medicine.tums.ac.ir/members/F_froughi
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي فروغی, فریده
  1282

http://medicine.tums.ac.ir/members/L_fridouni
گروه آناتومي دانشکده پزشکي فریدونی, لیلا
  8012

http://medicine.tums.ac.ir/members/h_fasihi
واحد دبيرخانه اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي فصیحی, حسین
  6556

http://medicine.tums.ac.ir/members/falahian
اداره حسابداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي فلاحيان, سميرا
  6557

http://medicine.tums.ac.ir/members/s_ghasemi
گروه آناتومي دانشکده پزشکي قاسمي, سودابه
  6559

http://medicine.tums.ac.ir/members/a_ghasemi
واحد توزيع نامه اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي قاسمي, ابوالفضل
  5985 tghasemi@farabi.tums.ac.ir

http://medicine.tums.ac.ir/members/t_ghasemi
گروه فيزيولوژي دانشکده پزشکي قاسمي بوسجين, طيب
  1216

http://medicine.tums.ac.ir/members/F_ghasemi
گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي قاسمی, فرشته
  7615

http://medicine.tums.ac.ir/members/h_ghazi
اداره حسابداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي قاضي شعرباف, حسن
  1283

http://medicine.tums.ac.ir/members/G_garaei
اداره حسابداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي قرائی, قدرت اله
  6109 VY_GHOLY@YAHOO.COM

http://medicine.tums.ac.ir/members/z_gholi
واحد ارزشيابي کيفي هيات علمي اداره ارزشيابي هيات علمي معاونت امور هيات علمي دانشکده پزشکي قلی, زهرا
  1314

http://medicine.tums.ac.ir/members/M_ganavati
اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي قنواتی, ماندانا
  7619

http://medicine.tums.ac.ir/members/s_ghahraman
واحد سمعي و بصري اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي قهرمان, سعيد
  1219

http://medicine.tums.ac.ir/members/P_ghahramanirad
واحد بايگاني اداري اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي قهرمانی راد, پروین
  6561 shahlalib@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/ghavami
کتابخانه مرکزي زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي قوامي, شهلا
  1220

http://medicine.tums.ac.ir/members/S_gheiasitabrizi
اداره حسابداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي قیاسی تبریزی, صمد
  6562

http://medicine.tums.ac.ir/members/kaviani
گروه معارف اسلامي دانشکده پزشکي كاوياني, كيانوش
  6563

http://medicine.tums.ac.ir/members/karimdost
اداره امور عمومي معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي كريم دوست, اسفنديار
  6564

http://medicine.tums.ac.ir/members/komizani
گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي كميزاني, آرزو
  8014

http://medicine.tums.ac.ir/members/m_lalehrokh
معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي لاله رخ, مینا
Page 6 of 8 (238 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
5
[6]
7
8
بعدی >Next