دانشکده پزشکی / لیست کارمندان

Page 5 of 8 (238 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
[5]
6
7
8
بعدی >Next
#
کــد
آدرس
محل
نــــام
-
 
 
  6481 asgshokry@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/Shokri
اداره آمار و فناوري اطلاعات معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي مهندس شکری, اصغر
  6215

http://medicine.tums.ac.ir/members/m_ shkre
کتابخانه مرکزي زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي شکری, مهرانگیز
  1206 sanita_lib@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/A_saleh
کتابخانه مرکزي زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي صالح, آنیتا
  6549

http://medicine.tums.ac.ir/members/saleh
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي صالح, نرگس
  5927 sedghi@farabi.tums.ac.ir

http://medicine.tums.ac.ir/members/shokoh_sedghi
کتابخانه مرکزي زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي صدقي, شكوه
  6550

http://medicine.tums.ac.ir/members/sedigh
اداره امور پژوهشي معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي صديق, سحر
  1325

http://medicine.tums.ac.ir/members/J_Sedigh
واحد كارپردازي اداره حسابداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي صدیق, جعفر
  8007 safae.samira3000@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/s_safaee
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي صفائی, سمیرا
  8009 marziehsanatkhani@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/m_sanatkhani
معاونت روابط بين الملل دانشکده پزشکي صنعت خانی, مرضیه
  1276

http://medicine.tums.ac.ir/members/T_seygalani
واحد بايگاني اداري اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي صیقلانی, تهمینه
  7577

http://medicine.tums.ac.ir/members/mitra_talebi
معاونت امور هيات علمي دانشکده پزشکي طالبي روح بازقلعه, ميترا
  6551

http://medicine.tums.ac.ir/members/zahiri
گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکي ظهيري, مليحه
  6218

http://medicine.tums.ac.ir/members/sadali
گروه فيزيولوژي دانشکده پزشکي عادلی, سهیلا
  7584

http://medicine.tums.ac.ir/members/a_ameri
گروه آناتومي دانشکده پزشکي عامري, آذر
  5948

http://medicine.tums.ac.ir/members/khadijeh_abasnejad
گروه ميکرب شناسي دانشکده پزشکي عباس نژاد, خديجه
  7586

http://medicine.tums.ac.ir/members/z_abasi
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي عباسي, زهرا
  8010

http://medicine.tums.ac.ir/members/ma_abbasi
گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي عباسی, معصومه
  1209

http://medicine.tums.ac.ir/members/M_abasishal
گروه فيزيولوژي دانشکده پزشکي عباسی شال, مهر علی
  6219

http://medicine.tums.ac.ir/members/f_abdolmalke
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي عبدالمالکی, فاطمه
  1277 sepid_abd@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/S_abdolmalekpour
واحد تخصص ،فوق تخصصي و فلوشيپ معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي عبدالملک پور, سپیده
  1210 n_abdi@tums.ac.ir

http://medicine.tums.ac.ir/members/N_abdi
واحد امور هيات علمي معاونت امور هيات علمي دانشکده پزشکي عبدی, نسرین
  7724

http://medicine.tums.ac.ir/members/I_ORUJI
اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي عروجی, ایمان
  6220

http://medicine.tums.ac.ir/members/n_azizian
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي عزیزیان, نرگس خاتون
  7592

http://medicine.tums.ac.ir/members/masoumeh_asgari
معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي عسگري, معصومه
  5991 s_esmati@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/b_esmati
اداره آمار و فناوري اطلاعات معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي مهندس عصمتی, بیتا
  5849 alie_h_61582000@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/alieh
اداره روابط عمومي دانشكده پزشكي حوزه رياست دانشکده پزشکي عطايي, عاليه
  6554

http://medicine.tums.ac.ir/members/atof
اداره مركز مهارتهاي باليني حوزه رياست دانشکده پزشکي عطوف, عباس
  5867

http://medicine.tums.ac.ir/members/elmi
گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي علمي, ليلا
  6192 ELMI_HE100@YAHOO.COM

http://medicine.tums.ac.ir/members/F_elmi
واحد ارزشيابي کيفي هيات علمي اداره ارزشيابي هيات علمي معاونت امور هيات علمي دانشکده پزشکي علمی, فریبا
  6221

http://medicine.tums.ac.ir/members/f_alave
واحد تخصص ،فوق تخصصي و فلوشيپ معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي علوی, فاطمه
Page 5 of 8 (238 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
[5]
6
7
8
بعدی >Next