دانشکده پزشکی / لیست کارمندان

Page 3 of 8 (238 items)
Prev< قبلی
1
2
[3]
4
5
6
7
8
بعدی >Next
#
کــد
آدرس
محل
نــــام
-
 
 
  8025

http://medicine.tums.ac.ir/members/f_hejazi
گروه ميکرب شناسي دانشکده پزشکي حجازی چهارطاق, فاطمه
  6539

http://medicine.tums.ac.ir/members/h_hasanpor
اداره مركز مهارتهاي باليني حوزه رياست دانشکده پزشکي حسن پور, هاجر
  1263

http://medicine.tums.ac.ir/members/O_hasanlou
واحد كارپردازي اداره حسابداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي حسنلو, امید
  6540 Hoseiny248@gmail.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/a_hoseini
واحد ارزشيابي دوره پزشکي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي حسيني شاوون, امين
  6211

http://medicine.tums.ac.ir/members/f_hafeze
گروه ميکرب شناسي دانشکده پزشکي حفیظی, فریبا
  6232

http://medicine.tums.ac.ir/members/f_ hamedzadeh
گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي حمیدزاده, فاطمه
  7516

http://medicine.tums.ac.ir/members/maryam_heydari
اداره حسابداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي حيدري, مريم
  7517

http://medicine.tums.ac.ir/members/a_heydari
دانشکده پزشکي حيدري, علي
  1264

http://medicine.tums.ac.ir/members/A_hekmat
واحد ارزشيابي معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي حکمت, علیرضا
  6349

http://medicine.tums.ac.ir/members/m_khodarahmiyan
واحد ارتقاء هيئت علمي معاونت امور هيات علمي دانشکده پزشکي خدارحمیان, مهشاد
  7521

http://medicine.tums.ac.ir/members/m_khodamoradi
اداره آموزش تخصصي معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي خدامرادي, مريم
  1178

http://medicine.tums.ac.ir/members/O_khorami
واحد پايان نامه معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي خرمی, عذرا
  7999

http://medicine.tums.ac.ir/members/s_khashay
گروه اخلاق پزشكي دانشکده پزشکي خشای, ستاره
  6511

http://medicine.tums.ac.ir/members/shahin_khalifeh
اداره امور دانشجويي معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشکده پزشکي خليفه زاده, شهين
  1266 khorsand79@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/M_khorsandi
معاونت امور هيات علمي دانشکده پزشکي خورسند, مریم
  7525 a_m_khoshro@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/a_khoshro
اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي خوشرو, اكرم
  6234

http://medicine.tums.ac.ir/members/sh_ khoshkar
گروه ژنتيک پزشکي دانشکده پزشکي خوشکار, شهین
  7526

http://medicine.tums.ac.ir/members/h_kheyri
واحد کميته اخلاق پژوهش معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي خيري, هادي
  1182

http://medicine.tums.ac.ir/members/R_doroudian
اداره مركز مهارتهاي باليني حوزه رياست دانشکده پزشکي درودیان, ربابه
  7528

http://medicine.tums.ac.ir/members/m_dashtaki
واحد کميته اخلاق پژوهش معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي دشتكي, مهدي
  7529

http://medicine.tums.ac.ir/members/a_delbari
واحد کميته اخلاق پژوهش معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي دلبري, امير
  1321

http://medicine.tums.ac.ir/members/R_zakeri
گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي ذاکری, رباب
  6213

http://medicine.tums.ac.ir/members/n_radfar
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي رادفر, نیلوفر
  5847 maraznahan@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/ma
واحد طرح هاي تحقيقاتي معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي رازنهان, مائده
  5765 faryal_ra@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/farial
معاونت امور هيات علمي دانشکده پزشکي راسق قزلباش, فریال
  7533

http://medicine.tums.ac.ir/members/m_rajabnejad
کتابخانه مرکزي زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي رجب نژاد, مهدي
  8001

http://medicine.tums.ac.ir/members/so_rahimi
اداره مركز مهارتهاي باليني حوزه رياست دانشکده پزشکي رحیمی, سهیل
  6543

http://medicine.tums.ac.ir/members/rostami
واحد دبيرخانه اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي رستمي, معصومه
  7318 maryam55_rashidi@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/maryam_rashidi
گروه بيماريهاي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي رشيدي جزني, مريم
  1187

http://medicine.tums.ac.ir/members/M_rashidizenouzi
واحد امور امتحانات حوزه رياست دانشکده پزشکي رشیدی زنوزی, میترا
Page 3 of 8 (238 items)
Prev< قبلی
1
2
[3]
4
5
6
7
8
بعدی >Next