اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه بیماریهای کودکان
مدیر دکتر علی اکبر زینالو
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،انتهاي بلوار كشاورز، خيابان دكتر قريب ، شماره 62 كد پستي 1419733151بيمارستان مرکز طبی کودکان