پیام مدیر گروه

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران به لحاظ سابقه، قدمت، گستردگی و همچنین تنوع حیطه های تخصصی از گروههای مادر دانشگاه محسوب می گردد که به لحاظ خصوصیات مورد اشاره با داشتن بیش از 150 نفر عضو رسمی و وابسته به عنوان قطب علمی اطفال کشور تعیین گردیده است. دارا بودن  دو بیمارستان بزرگ تخصصی و فوق تخصصی و 6 بخش کودکان و نوزادان در بیمارستان های وابسته دانشگاه،باعث شده که گروه کودکان نه تنها دردانشگاه خود بلکه در سطح ملی و در سیاستگزاری های وزارتی نیز نقش آفرین باشد.
چنانچه گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قطب علمی کودکان کشور بخواهد جایگاه علمی و نقش آفرین خود را حفظ و ارتقاء دهد نیازمند ارائه کیفی ترین و تخصصی ترین برنامه های مورد نیاز کشور در عرصه آموزش، پژوهش و خدمات است. از طرفی نقش های جدیدی برای گروه با توجه به برنامه استراتژیک دانشگاه همچون حرکت در عرصه بین المللی و منطقه ای تعریف شده است از جمله: آموزش از راه دور، آموزش های مجازی، برنامه ریزی آموزش پزشکی عمومی در سطح کشور و تعریف استانداردهای تخصصی جامع نگر در رشته کودکان در سطح دانشگاه تهران و همچنین حرکت در عرصه های بین المللی و منطقه ای. از این رو گروه نیازمند برنامه استراتژیک هماهنگ با برنامه استراتژیک دانشگاه و نگاه اجرایی عملگرایانه و توسعه به صورت واقع بینانه و عملیاتی است.
دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت سالهای1400-1396 برنامه استراتژیک 4 ساله خود را در حوزه های آموزش- پژوهش – درمانی و فرهنگی تعریف نموده است. که با توجه به این برنامه لازم است گروه کودکان در هریک از حوزه های عملکردی به شناسایی فرصت ها، رفع و اصلاح نقاط ضعف ها و توسعه زیر ساخت ها، برنامه های آموزشی و پژوهشی تا حد تربیت عالی ترین سح تخصصی در مراکز آموزشی و برنامه های آموزشی خود اقدام نماید.
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنید