جلسه نهایی سازی چرخش دستیاران جدیدالورود سال اول در مراکز آموزشی گروه کودکان دانشگاه

جلسه نهایی سازی چرخش دستیاران جدیدالورود سال اول در مراکز آموزشی گروه کودکان دانشگاه

31 6 1394

جلسه نهایی سازی چرخش دستیاران جدیدالورود سال اول در مراکز آموزشی گروه کودکان دانشگاه   جلسه روز  سه شنبه مورخ 31/6/94 رأس ساعت 30/7 در دفتر گروه کودکان با حضور: جناب آقای دکتر زینالو- مدیر محترم گروه آموزشی بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر ضیایی – معاون محترم پژوهشی گروه کودکان، سرکارخانم دکتر ملکان- معاون محترم آموزشی گروه کودکان، جناب آقای دکتر زمانی- معاون محترم اجرایی گروه آموزشی کودکان، جناب آقای دکتر رئیس کرمی -رئیس محترم بخش کودکان بیمارستان ولیعصر(عج)، جناب آقای دکتر فهیمی - معاون محترم آموزشی بیمارستان بهرامی، جناب آقای دکتر اشرفی- معاون محترم آموزشی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جناب آقای دکتر شاهین نریمان - رئیس محترم بخش NICU بیمارستان جامع بانوان آرش، جناب آقای دکتر زرکش- رئیس محترم بخش NICU بیمارستان جامع زنان محب یاس، سرکارخانم دکتر سجادیان- رئیس محترم بخش NICU بیمارستان شریعتی برگزار گردید. جلسه در ساعت 9 صبح با دستیابی به توافق نهایی درخصوص برنامه چرخش دستیاران جدیدالورود سال اول به پایان رسید.    


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0