برنامه ماهانه سالن كنفرانس-مركز طبي كودكان-مرداد 1390

برنامه ماهانه سالن كنفرانس-مركز طبي كودكان-مرداد 1390

1 5 1390

برنامه ماهانه سالن كنفرانس-مركز طبي كودكان مرداد ماه 1390روز تاريخ گزارش صبحگاهي 7:30 الي8:30 8:30 الي8 عنوان كنفرانس 12-11 ارائه دهندهشنبه 1/5/90 آقاي دكتر راميار كنفرانس انجمن كودكان ايرانيك شنبه 2/5/90 دستيار ارشد روشهاي مختلف تشخيصVUR آقاي دكتر اصفهاني دوشنبه 3/5/90 آقاي دكتر رباني معرفي بيماران جالب آقاي دكتر ربانيسه شنبه 4/5/90 آقاي دكتر موحدي چهارشنبه 5/5/90 دستيار ارشد پنج شنبه 6/5/90 .................. امتحان ارتقاء دستيارانشنبه 8/5/90 آقاي دكتر عطايي يك شنبه 9/5/90 دستيار ارشد Obstructive sleep disorders آقاي دكتر مدرسي امتحان آسكي دستياراندوشنبه 10/5/90 آقاي دكتر رباني معرفي بيماران جالب آقاي دكتر ربانيسه شنبه 11/5/90 خانم دكتر فرهمند چهارشنبه 12/5/90 دستيار ارشد پنج شنبه 13/5/90 ................. شنبه 15/5/90 آقاي دكتر رضي يك شنبه 16/5/90 دستيار ارشد آزمون هاي ضروري جهت بررسي بيماري نقص ايمني آقاي دكتر آقامحمدي دوشنبه 17/5/90 آقاي دكتر رباني معرفي بيماران جالب آقاي دكتر ربانيسه شنبه 18/5/90 آقاي دكتر محمدي چهارشنبه 19/5/90 دستيار ارشد پنج شنبه 20/5/90 ................... شنبه 22/5/90 آقاي دكتر راميار يك شنبه 23/5/90 دستيار ارشد Under-Diagnosed Conditions آقاي دكتر خداداد دوشنبه 24/5/90 آقاي دكتر رباني معرفي بيماران جالب آقاي دكتر ربانيسه شنبه 25/5/90 آقاي دكتر ضيايي چهارشنبه 26/5/90 دستيار ارشد پنج شنبه 27/5/90 .............. شنبه 29/5/90 خانم دكتر ايزديار


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0