اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه پاتولوژی
مدیر دکتر علیرضا عبداللهی
معاون آموزشی دکتر ستوده انواری
معاون پژوهشی دکتر رضا شاه سیاه
آدرس تهران،خيابان انقلاب، خيابان قدس، خيابان پورسينا، دانشکده پزشکي، گروه پاتولوژی