اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه پاتولوژی
مدیر دکتر علیرضا عبداللهی
آدرس تهران،خيابان انقلاب، خيابان قدس، خيابان پورسينا، دانشکده پزشکي، گروه پاتولوژی