برنامه مطب 1 و2

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه مطب دوآسيب شناسي نيمسال اول 97-96 دانشجويان بيمارستان شريعتي
مكانایام هفتهساعتتاریخمبحثاستاد
تالارشهيدداستاني

سه شــنبه30/10-30/84 /7/96بيماريهاي ريهخانم دكترجهان بين
تالار شهيد داستاني

چهارشنبه30/10- 30/85 /7/96بیماریهای ریهخانم دكترجهان بين
تالار شهيد داستاني

دوشنـــبه30/10-30/810/7/96بیماریهای ریهخانم دكترجهان بين
تالار شهيد داستاني

يكشنـــبه30/10-30/830/7/96بیماریهای استخوان ومفاصل وماهیچهخانم دكتر مرادي
تالار شهيد داستانيدوشنبــــه30/10- 30/81 /8/96بیماریهای استخوان ومفاصل وماهیچهخانم دكتر مرادي
تالار شهيد داستانيسه شنــبه30/10- 30/82 /8/96بیماریهای استخوان ومفاصل وماهیچهخانم دكتر مرادي
تالار شهيد داستاني

چهارشنبه30/10- 30/83 /8/96بيماريهاي CNSآقاي دكتر قنادان
تالار شهيد داستاني

شنبــــــه30/10-30/86 /8/96بيماريهاي CNSآقاي دكتر قنادان
تالار شهيد داستاني

دوشــــنبه30/10-30/88 /8/96بيماريهاي CNSآقاي دكتر قنادان
تالار شهيد داستاني

دوشــــنبه30/10- 30/86 /9/96بیماریهای سروگردنآقاي دكتر يزداني
تالار شهيد داستاني

سه شــنبه30/10-30/87 /9/96بیماریهای چشمخانم دکتراسدی آملی
تالار شهيد داستاني

شنـــــبــه30/10- 30/811/9/96بیماریهای خونآقاي دكتر كوثري
تالار شهيد داستاني

يكشـــنبه30/10-30/812/9/96بیماریهای خونآقاي دكتر كوثري
تالار شهيد داستاني

دوشــــنبه30/10-30/813/9/96بیماریهای خونآقاي دكتر كوثري

 
 
 

برنامه مطب دوآسيب شناسي نيمسال اول 97-96 دانشجويان بيمارستان امام (ره)
مكان
ایام هفتهساعتتاریخمبحثاستاد
تالار شهيد كابليشنبه30/10- 30/81/ 7/96بيماريهاي ريه

آقاي دكتر احمدي
تالار شهيد كابلييكشنبه30/10- 30/82 /7/96بیماریهای ریه

آقاي دكتر احمدي
تالار شهيد كابليدوشنبه30/10- 30/83 /7/96بیماریهای ریه

آقاي دكتر احمدي
تالار شهيد كابلييكشنبه
30/10-30/830/7/96بيماريهاي CNSخانم دكتر لطفي
تالار شهيد كابليدوشنبه30/10-30/81/ 8/96بيماريهاي CNS

خانم دكتر لطفي
تالار شهيد كابليسه شنبه30/10-30/82 /8/96بيماريهاي CNS

خانم دكتر لطفي
تالار شهيد كابليچهارشنبه30/10- 30/83 /8/96بیماریهای استخوان ومفاصل وماهیچهآقاي دكترشاه سياه

تالار شهيد كابليشنبه30/10-30/86 /8/96بیماریهای استخوان ومفاصل وماهیچهآقاي دكترشاه سياه
تالار شهيد كابليدوشنبه30/10-30/88 /8/96بیماریهای استخوان ومفاصل وماهیچهآقاي دكترشاه سياه
تالار شهيد كابليدوشنبه30/10- 30/86 /9/96بیماریهای خون

خانم دكترهيواصفار
تالار شهيد كابليسه شنبه30/10-30/87 /9/96بیماریهای خون

خانم دكترهيواصفار
تالار شهيد كابليچهارشنبه30/10-30/88 /9/96بیماریهای خون

خانم دكترهيواصفار
تالار شهيد كابليشنبه30/10-30/818/9/96بیماریهای سروگردن

آقاي دكتر يزداني
تالار شهيد كابلي
دوشنبه30/10-30/827/9/96بیماریهای چشم

خانم دکتراسدی آملی

 
  

برنامه مطب يك آسيب شناسي نيمسال اول 97-96 دانشجويان بيمارستان امام (ره)
مكانایام هفتهساعتتاریخمبحثاستاد
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيدوشــــنبه30/10-30/81/ 8/96بیماریهای کلیه ومجاری ادرای تحتانیخانم دكترنيلي
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيسه شنبــه30/10-30/82 /8/96بیماریهای کلیه ومجاری ادرای تحتانیخانم دكترنيلي
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيچهارشنبه30/10-30/83 /8/96بیماریهای کلیه ومجاری ادرای تحتانیخانم دكترنيلي
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيشـــــــنبه30/10-30/86 /8/96بيماريهاي دستگاه تناسلي مردانخانم دكترافتخارجوادي
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيدوشــــنبه30/10-30/829/8/96بيماريهاي قلب

آقای دکتربرومند
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيچهارشنبه30/10-30/81 /9/96بيماريهاي قلب

آقای دکتربرومند
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيشنــــــبه30/10-30/84 /9/96بیماریهای عروق

خانم دکترستوده
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكييكشـــنبه30/10-30/85 /9/96بیماریهای عروقخانم دکترستوده
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيدوشنـــبه30/10-30/86 /9/96بيماريهاي پوستخانم دكترنراقي
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكييكشنـــبه30/10-30/826/9/96بیماریهای زنان

خانم دكتر سرمدي
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيدوشنبــــه30/10-30/827/9/96بيماريهاي زنانخانم دكتر سرمدي
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيسه شنـبه30/10-30/828/9/96بيماريهاي زنانخانم دكتر سرمدي
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيچهارشنبه30/10-30/829/9/96بيماريهاي پستانخانم دكتر هانا صفار
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيشنـــبــــه30/10-30/82/10/96بیماریهای غددخانم دكترسفيدبخت
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكييكشـــنبه30/10-30/83/10/96بیماریهای غددخانم دكترسفيدبخت
كلاس شماره 3 دانشكده پزشكييكشنـــبه30/10-30/824/10/96بیماریهای گوارش

آقاي دكتر يزداني

كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيدوشــــنبه30/10-30/825/10/96بیماریهای گوارش

آقاي دكتر يزداني

كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيسه شــنبه30/10-30/826/10/96بیماریهای گوارشآقاي دكتر واسعي

كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيچهارشنبه30/10-30/827/10/96بیماریهای گوارشآقاي دكتر واسعي

كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيشنـــــبــــه30/10-30/830/10/96بیماریهای کبد ومجاری صفراوی وپانکراسآقاي دكترآزموده

كلاس شماره 3 دانشكده پزشكييكشـــنبه30/10-30/81/11/96بیماریهای کبد ومجاری صفراوی وپانکراسآقاي دكترآزموده

كلاس شماره 3 دانشكده پزشكيدوشــــبنه30/10-30/82/11/96بیماریهای کبد ومجاری صفراوی وپانکراسآقاي دكترآزمودهبرنامه عملی اختصاصی دانشجویان پزشكي
دانشجویان بیمارستان امام (ره)                                                         نیمسال لول  97-96  مطب یک
محل برگزاری کلاس : تالار حبیبی                                                       ساعت تدریس : 30/15 – 30/13
ایام هفتهتاریخمبحثاساتید
دوشـــنبه8 /8/96بیماریهای دستگاه تناسلي مردان:
پیلونفریت، کارسینوم کلیه،هیپرپلازی ندولار پروستات، کارسینوم مثانه، سمینوم ومعرفي بيمار
خانم دكترنيلي
خانم دكترافتخارجوادي
سه شنبـــه7 /9/96 
بيماريهاي قلب وعروق :
آترواسكلروز، انفاركتوس ميوكارد،آرتريت تمپورال، لنفانژيوم ومعرفي بيمار

آقاي دكتربرومند
خانم دكترستوده
چهارشنبه8 /9/96بيماريهاي پوست:
کارسینوم سلول شاخی، کارسینوم سلول بازال، خال رنگی، ملانوم
خانم دکترنراقی
آقاي دكترقنادان
دوشـــنبه4/10/96 
بیماریهای پستان و جفت:
فیبروآدنوم پستان، کارسینوم پستان- مول هیداتیفرم، کوریوکارسینوم
خانم دكترهانا صفار
خانم دكتر سرمدي

چهارشنبه6/10/96 
بیماریهای زنان:
هیپرپلازی آندومتر، کارسینوم آندومتر، کیست فولیکولر تخمدان، کارسینوم تخمدان
خانم دكترسرمدي
خانم دكترهاناصفار
دوشنبـــه11/10/96بیماریهای غدد:
گواتر مولتی ندولر- تیروئیدیت هاشیموتو- کارسینوم تیروئید
خانم دكترسفيد بخت
خانم دكترنوذريان
دوشنـــبه2/11/96بیماریهای گوارش:
هموروئید، پولیپ روده جوانان، آدنوکارسینوم (روده یا معده)
آقاي دكتر يزداني
آقاي دكترواسعي

سه شنــبه3/11/96بیماریهای ضمائم دستگاه گوارش:
آدنوم پلئومورفیک غده بزاقی، سیروز کبد، کارسینوم کبد
(کارسینوم هپاتوسلولر) ومعرفي بيمار
آقاي دكترآزموده
آقاي دكترسليماني

 
 
 
 
 

برنامه عملی اختصاصی دانشجویان پزشکی
 دانشجویان بیمارستان دكتر امام (ره) وشريعتي                                       نیمسال اول 97-96 مطب دو
محل برگزاری کلاس : تالار حبیبی                                                  ساعت تدریس : 30/15 – 30/13
ایام هفتهتاریخمبحثاساتید
 
دوشـــنـبه (1)
10/7/96 
بیماریهای ریه:
آمفیزم ریه، پنومونی، برونشکتازی، خیزریه، کارسینوم ریه
خانم دكترجهان بين
آقاي دكتر احمدي
سه شـنـبه (2)11/7/96بیماریهای ریه:
آمفیزم ریه، پنومونی، برونشکتازی، خیزریه، کارسینوم ریه
آقاي دكتر احمدي
خانم دكترجهان بين
چهارشنبه (3)12/7/96 
بیماریهای ریه:
آمفیزم ریه، پنومونی، برونشکتازی، خیزریه، کارسینوم ریه
آقاي دكتر احمدي
خانم دكترجهان بين
سه شنبـه (1)9/8/96 
بیماریهای نسج نرم واستخوان:
استئوسارکوم، کندروسارکوم، رابدومیوسارکوم
آقاي دكتر شاه سياه
خانم دكتر مرادي
چهارشنبه (2)10/8/96 
بیماریهای نسج نرم واستخوان:
استئوسارکوم، کندروسارکوم، رابدومیوسارکوم
آقاي دكتر شاه سياه
خانم دكتر مرادي
دوشــنبــه (3)15/8/96 
بیماریهای نسج نرم واستخوان:
استئوسارکوم، کندروسارکوم، رابدومیوسارکوم
خانم دكتر مرادي
آقاي دكتر شاه سياه
سه شـنـبه (1)16/8/96 
بیماریهای سیستم عصبی:
آستروسیتوم، مننژیوم، نوروفیبروم، شوانوم
خانم دكترلطفي
آقاي دكتر قنادان
چهارشنبه (2)17/8/96بیماریهای سیستم عصبی:
آستروسیتوم، مننژیوم، نوروفیبروم، شوانوم
آقاي دكتر قنادان
خانم دكترلطفي
دوشــنـبه (3)22/8/96بیماریهای سیستم عصبی:
آستروسیتوم، مننژیوم، نوروفیبروم، شوانوم
آقاي دكتر قنادان
خانم دكترلطفي
سه شــنبه (1)14/9/96بیماریهای سیستم خونی ولنفاوی:
تالاسمي ماژور-هیپرپلازی واکنشی عقده لنفاوی، لنفوم هوچکین،
لنفوم غیرهوچکینی
آقاي دكتركوثري
خانم دكترهيواصفار
دوشــنـبـه (2)20/9/96بیماریهای سیستم خونی ولنفاوی:
تالاسمي ماژور-هیپرپلازی واکنشی عقده لنفاوی، لنفوم هوچکین،
لنفوم غیرهوچکینی
آقاي دكتركوثري
خانم دكترهيواصفار
چهارشنبه (3)22/9/96بیماریهای سیستم خونی ولنفاوی:
تالاسمي ماژور-هیپرپلازی واکنشی عقده لنفاوی، لنفوم هوچکین،
لنفوم غیرهوچکینی
 
آقاي دكتركوثري
خانم دكترهيواصفار
دوشنـــبـه (1)27/9/96آشنايي كلي با آزمايشگاه باليني وتشريحي قبل از ورود به بيمارستانخانم دكترشمس

سه شــنبه (2)28/9/96آشنايي كلي با آزمايشگاه باليني وتشريحي قبل از ورود به بيمارستانخانم دكترشمس
چهارشنبه (3)29/9/96آشنايي كلي با آزمايشگاه باليني وتشريحي قبل از ورود به بيمارستانخانم دكترشمس
دوشنبه4/10/96مرورلام ها (دانشجويان امام (ره))خانم دكتر نيلي
سه شنبه5/10/96مرور لام ها (دانشجويان شريعتي)خانم دكترنيكو
چهارشنبه13/10/96امتحان عمليخانمها: دكترهيوا صفار        
          دكترسفيد بخت
          دكترعاملي

  • مرور لامها از ساعت 30/8 الي 30/12 مي باشد
  • ساعت امتحان عملي 30/8  صبح مي باشد