اعضای هیات علمی گروه پاتولوژی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
خانم دکترنرگس ایزدی موداستادآقای دکتر علیرضا عبدالهیاستاد
خانم دکتر فهیمه اسدی آملی
استاد
آقای دکتر محمدتقی حقی آشتیانیاستاد
آقای دکترسید محمد توانگراستاد
خانم دکتر صدیقه شمساستادآقای دکترمحمد علی برومنداستاد
خانم دکتر سهیلا سرمدیدانشیار- استادآقای دکترمحمد واسعیاستاد
خانم دکتر مریم ستوده انواریدانشیارآقای دکتر فرید ازموده اردلاناستاد
خانم دکترهیوا صفاردانشیارآقای دکترفرید کوثریاستاد
خانم دکترفاطمه محجوبدانشیارآقای دکترکامبیزکامیابدانشیار
خانم دکترمریم منجم زادهدانشیارآقای دکتر سید علی احمدیدانشیار
خانم دکترهدیه مرادی تبریزدانشیارآقای دکتررضا شاه سیاهدانشیار
خانم دکترآزیتا نیکودانشیار
خانم دکتر آرزو افتخارجوادیاستادیارآقای دکترعلیرضا قناداندانشیار
خانم دکترپرین تنظیفیاستادیارآقای دکتروحید سلیمانیاستادیار
خانم دکتربهناز جهان بیناستادیارآقای دکترفرزاد یزدانی بیوکیاستادیار
خانم دکترسمانه سالارونداستادیارآقای دکترمعین الدین صفویاستادیار
خانم دکتر معصومه صفاییاستادیارآقای دکترمحمود خانیکیاستادیار
خانم دکتر الهام میرزائیاناستادیار

خانم دکترفرشته عاملیاستادیار

خانم دکترسلمی سفیدبختاستادیار

خانم دکترهاناصفاراستادیار

خانم دکترمریم لطفیاستادیار

خانم دکترزهره نوذریاناستادیار

خانم دکترساناز آقاییاستادیار

خانم دکترفاطمه نیلی احمدآبادیاستادیار