جلسه پژوهشي

جلسه پژوهشي

11 10 1395

فردا 12/10/95 جلسه پژوهشي گروه پاتولوژي راس ساعت 8 صبح با حضور اساتيد شوراي پژوهشي در دفتر گروه پاتولوژي برگزار مي گردد.


منبع:گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0