اعضا هیات علمی جدید

اعضا هیات علمی جدید

27 8 1395

با موافقت و مساعدت ریاست محترم دانشکده پزشکی و مسئولین محترم دانشگاه نفرات دوم و سوم بورد تخصصی سال جاری سرکار خانم دکتر صفائی و سرکار خانم دکتر سالاروند به جمع اساتید گروه پاتولوژی ملحق شدند.


منبع:گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0