افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

دفتر بهبود کیفیت

دفتر بهبود کیفیت بیمارستان جامع زنان با پیگیری استانداردهای اعتبار بخشی و ارزشهای حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار در جهت رضایتمندی گیرندگان خدمت گام بر میدارد.