افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

لیست توانمندی های بیمارستان جامع بانوان آرش

 • کلیه خدمات درمانی مربوط به زنان و زایمان و جراحی عمومی
 • عمل های لاپاروسکوپی، زنان و جراحی عمومی مانند کله سیستکتومی
 • اقدامت نازایی از قبیل IVF-IUI ، فریز جنین، آزمایشات اسپرم و ....
 • اقدامات تخصصی پریناتولوژی (آمینوسنتز، نمونه برداری از پرزهای رحم (CVS)، تزریق داخل رحم خون به جنین (IUT)
 • اقدامات گوارش (آندوسکوپی، کولونوسکوپی و ERCP)

بخش تصویربرداری:

 • انجام کلیه سونوگرافی های تخصصی زنان
 • سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری
 • سونوگرافی واژینال 3D
 • سونوگرافی سینه
 • نمونه برداری از سینه، تیروئید و ...
 • ماموگرافی تخصصی و معمولی، ماموگرافی های گایدوایر
 • رادیولوژی
 • رایولوژی های تخصصی زنان از قبیل عکس زنگی از رحم، عکس رنگی از روده ها، کولون و ....

آزمایشگاه:

 • آزمایشات غربالگری مادران باردار
 • کلیه آزمایشات هورمونی-نازایی
 • کلیه پاتولوژی های تخصصی و سیتولوژی