افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

درسساعت برگزاريمحل برگزاري
آمار10 - 8تالار عزلت
پزشكي قانون و سم شناسي نظري و عملي12:30 - 10:30تالار عزلت
اپيدميولوژي بيماري هاي شايع16 - 14تالار عزلت

برنامه كلاس ها از تاريخ دوشنبه 96/04/12 لغايت شنبه 96/04/31 مي باشد.