افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94


  در خصوص تقاضای مهماني و یا انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از طریق آدرس های الکترونیکی و جدول زمانی ذيل اقدام و پی گیری نمایيد.

 سامانه ثبت درخواست هاي انتقالي به آدرس : http://Transmission.behdasht.gov.ir

سامانه ثبت درخواست هاي مهمان به آدرس :http://Guest.behdasht.gov.ir

                                         

جدول زمان بندي فرايند مهماني و انتقالي

مهلت ثبت نام دانشجويان

25 خرداد  تا 15 تيرماه

مهلت رسيدگي و پاسخ از سوي دانشگاه مبدا

15 تير تا 10 مرداد

مهلت رسيدگي و پاسخ از سوي دانشگاه مقصد

10 مرداد تا 5 شهريور

                  


شرايط مهماني و نقل و انتقال نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 همچون سال گذشته دانشکده پزشکی شیراز درماههاي مرداد وشهریور دانشجوي میهمان درمقطع اکسترنی (دروس مینور) نمی پذیرد. بدیهی است درصورت ارسال فرم میهمانی این امور ازبررسی معذور میباشد.


                                                                         شرايط مهماني و نقل و انتقال نيمسال اول سال تحصيلي 95-94
دانشگاه علوم پزشكي همدان
دانشجويان از تاريخ 94.09.01 لغايت 94.09.30 درخواست هاي خود را به اين دانشگاه ارسال نمايند، نتايج بعد از بررسي تا تاريخ 94.11.01 اعلام خواهد شد.
شرايط لازم جهت پذيرش:
1- معدل بالاي 14 براي كليه مقاطع تحصيلي
2- فقدان سابقه سوء انضباطي
3- داشتن حداقل يك نيمسال مهماني در اين دانشگاه 
دانشجويان مهمان و انتقالي كه شرايط فوق را ندارند موظف به پرداخت شهريه مي باشند.

دانشگاه علوم پزشكي فارس
دانشجويان متقاضي مهماني از تاريخ 94.09.01 لغايت 94.09.30 فقط از طريق آدرس http :// Paziresh.sums.ac.ir ثبت نام نمايند.
اين دانشگاه در نيمسال دوم 95-94 نقل و انتقال دانشجوي جديد ندارد و فقط دانشجوياني مي توانند در خواست دهند كه در نيمسال اول 95-94 مهمان بوده اند.

دانشگاه علوم پزشكي ايران
دانشجويان متقاضي مهماني از تاريخ 94.09.15 لغايت 94.09.30 فقط از طريق آدرس http :// gust.iums.ac.ir ثبت نام نمايند.
اطلاعيه پذيرش مهماني و انتقال در سايتhttp ://edu .iums.ac.ir قرار دارد.
در صورت موافقت با درخواست، دانشجو ملزم به پرداخت شهريه بر اساس نامه وزارت متبوع و هيئت امنا دانشگاه مي باشد.
بدليل عدم ظرفيت، پذيرش دانشجوي رشته پزشكي ورودي 94، امكان پذير نمي باشد .

دانشگاه علوم پزشكي لرستان
دانشجويان متقاضي مهماني از تاريخ 94.09.01 لغايت94.09.20 فقط از طريق آدرس http :// transfer.lums.ac.ir ثبت نام نمايند و نتيجه نهايي از طريق همين سايت تا تاريخ 94/10/15 قابل پيگيري است.

دانشگاه علوم پزشكي يزد

      دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال به این دانشگاه جهت نیمسال دوم 95/94 حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری تقاضاي خود را به این مدیریتآموزشي ارسال نمايند . ضمناً دانشجویان بر اساس مصوبه هیئت امناء موظف به پرداخت شهریه می باشند .


دانشگاه علوم پزشكي استان آذربايجان غربي
به دليل محدوديت دانشگاه، صرفا درخواست هاي ميهماني براي دانشجويان سال هاي قبل از 94 امكان پذير مي باشد.
پذيرش درخواست براي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 از تاريخ 94/09/10 لغايت 94/09/30 و صرفا از طريق ايميل آكادميك با عنوان Urmia.mihmani@umsu.ac.ir صورت مي گيرد.
مدارك دانشجويان متقاضي ميهماني شامل : فرم تقاضاي ميهماني (واحدهاي پيشنهادي ) و موافقت دانشگاه مبدا با قيد تعداد واحدهاي گذرانده به همراه معدل و نظريه كميته انضباطي به صورت يكجا از طريق ايميل آكادميك به اين دانشگاه ارسال مي گردد.
اعلام نتايج درخواست ها در تاريخ 94/10/20 از طريق معاونت آموزشي دانشگاه به آدرس Edc.umsu.ac.ir صورت خواهد گرفت.
در صورت موافقت با درخواست دانشجو و عدم احرازشرايط لازم طبق آئين نامه نقل و انتقال، دانشجو ملزم به پرداخت شهريه براساس نامه وزارت متبوع و هيئت امناء دانشگاه مي باشد.
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي ارائه خوابگاه و ساير خدمات دانشجويي يه دانشجويان ميهمان ندارد.