افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

برنامه جامع دوره كارآموزي و  دروس نظري

سال تحصیلی 97-96

نیمسال اول

برنامه دوره کارآموزی داخلی و جراحی
برنامه جراحی اعصاب نظری 
برنامه جراحی عمومی/گروه الفبرنامه جراحی عمرمی/گروه ب
برنامه ارتوپدی نظری/گروه الفبرنامه ارتوپدی نظری /گروه ب
برنامه ارولوژی نظری/گروه الفبرنامه ارولوژی نظری/گروه ب
برنامه آزمون های دوره داخلی و جراحی

برنامه بیماری های داخلی مغز و اعصاب نظری
برنامه بیماری های روانپزشکی نظری
برنامه بیماری های عفونی نظری
برنامه بیماری های زنان و زایمان نظری /گروه امام صفحه 1 و صفحه 2
برنامه بیماری های زنان و زایمان نظری/گروه شریعتی
برنامه بیماری های زنان و زایمان نظری /گروه ب

برنامه دوره کارآموزی بیماری های کودکان و نوزادان
برنامه اخلاق پزشکی 
برنامه کودکان نظری/گروه الفبرنامه کودکان نظری /گروه ب

برنامه آزمون های دوره بیماری های زنان و زایمان
برنامه آزمون های دوره بیماری های کودکان و نوزادان


برنامه کلی دوره کارآموزی به تفکیک ورودی ها

ورودی 92/1ورودی 92/2ورودی 93/1ورودی 93/2