افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

قوانین وآیین نامه های آموزشی

 دوره دکترای عمومی 

بازنگری شده در چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی


دوره مبانی طب  بالینی  

این آیین نامه در تاریخ 1388/12/15 در 8 فصل، 27 بند و 6 تبصره به تصویب کمیته دوره مبانی طب بالینی رسید.  

نقلوانتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر
تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر

مصوبه جلسه 564 مورخ 84/04/07 شوراي عالی انقلاب فرهنگی


 مصوب جلسه 306شوراي عالی برنامه ریزي مورخ 74/8/14فرم های آموزشی