افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

معرفي

واحد توانمندسازي اساتيد در دانشكده پزشكي تحت نظارت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، در راستاي تحقق اهداف برنامه پزشكي 90 و به منظور توانمندسازي اعضاي محترم هيات علمي دانشكده در حيطه‌هاي پيش‌بيني شده براي برنامه درسي ادغام يافته 90، راه‌اندازي گرديد. هدف مهم اين برنامه، ارتقاي كيفي سطح آموزش و يادگيري از طريق توانمندسازي حرفه‌اي اعضاي محترم هيات علمي در دانشكده پزشكي است.

شرح وظايف

واحد توانمندسازي اساتيد مسووليت سازماندهي، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر فعاليت‌هاي توانمندسازي مدرسين را در زمينه‌هاي (1) اصول و مباني آموزش پزشكي (2) روش‌هاي تدريس (3) تم‌هاي طولي (4) ارزيابي دانشجو بر عهده دارد.

شماره تماس

88973670 داخلي 7