افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

كارگاه هاي برگزار شده توسط دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي

 

عنوان كارگاه

                       

مدرس

مکان

تاریخ

چگونه يك سخنراني موثر ارائه دهيم؟   

دكتر عظيم ميرزازاده

دكتر پريچهر پاس بخش

دانشكده پزشكي

دانشكده پزشكي

 بيمارستان امام خميني

بيمارستان شريعتي

بيمارستان سينا

27/3/1392

10/4/1392

19/8/1392

4/9/1392

13/9/1392

چگونه در کلاس درسمان به آموزش تفکر نقاد کمک کنیم؟

دكتر اكبر سلطاني

دكتر عليرضا منجمي

 

بيمارستان امام خميني

بيمارستان شريعتي

30/8/1392

14/9/1392

چه اصولی را رعایت کنیم تا فراگیران مان بیشترین یادگیری را داشته باشند؟

دكتر عظيم ميرزازاده

دانشكده پزشكي

دانشكده پزشكي

 بيمارستان امام خميني

بيمارستان شريعتي

 

27/3/1392

12/4/1394

26/8/1392

11/9/1392

چگونه مهارت های ارتباطی دانشجویان با بیماران را تقویت کنیم؟

دكتر محمد اربابي

دكتر فرهاد شاهي

دانشكده پزشكي

دانشكده پزشكي

 بيمارستان سينا

بيمارستان شريعتي

 

27/3/1392

10/4/1392

29/8/1392

3/9/1392

چگونه كلاس درس را به صورت TBL اداره كنيم؟

دكتر غلامرضا حسن‌زاده

دكتر فريد ابوالحسني

مريم عليزاده

دانشكده پزشكي

دانشكده پزشكي

دانشكده پزشكي

دانشكده پزشكي  

دانشكده پزشكي

بيمارستان امام خميني

بيمارستان شريعتي

 

27/4/1391

25/5/1391

27/3/1392

10/7/1392

12/4/1392

27/8/1392

10/9/1392

آشنايي با مفاهيم، مصادیق و روش هاي تقويت تعهد حرفه ای پزشکی

دكتر فريبا اصغري

دانشكده پزشكي

دانشكده پزشكي

بيمارستان شريعتي

27/3/1392

12/4/1392

9/10/1392

يادگيري الكترونيك

دكتر ميترا قريب

دكتر ميترا ذوالفقاري

دانشكده پزشكي

دانشكده پزشكي

 

28/4/1391

9/7/1391

آشناسازي دانشجويان با روش يادگيري مبتني بر تيم

دكتر غلامرضا حسن‌زاده

دكتر فريد ابوالحسني

دكتر پروين پاسالار

دكتر مهدي امينيان  

مريم عليزاده

 

دانشكده پزشكي

 

5/7/1391

7/7/1392

7/7/1393

8/7/1393