افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

برنامه‌هاي دفتر توسعه آموزش در سال 86

 

برنامه‌هاي اتمام یافته

1.       تدوین چارچوب فعالیت های دفتر توسعه و اقدام برای تثبیت جایگاه اداری آن در دانشکده

2.       گسترش دفتر توسعه آموزش به لحاظ نیروی انسانی، فضای فیزیکی و امکانات در اختیار

3.       همکاری در تدوین برنامه دانشکده پزشکی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در سال 1384 که تحت عنوان "دانشکده پزشکی: تلاش برای ارتقای کیفیت" ارایه گردیده است.

4.       طرح پژوهشی بررسي مشكلات برنامه آموزش دوره پزشكي عمومي از ديدگاه دست اندركاران

5.       ارزیابی درونی برنامه دستیاری گوش، گلو و بینی دانشکده پزشکی بر اساس استانداردهای ملی رشته

 

برنامه‌هاي در حال اجرا

1.       طرح های در حال انجام

2.       طرح پژوهشي ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي، ارزيابي وضعيت موجود و استاندارد نمودن روشها

3.       طرح پژوهشي بررسي وضعيت دوره آموزش پزشکي عمومي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران در مقايسه با استانداردهاي ملي آموزش پزشکي عمومي

4.       طرح پژوهشي بازنگري ارزشيابي پايان دوره از ديدگاه دانش آموختگان دوره پزشکي عمومي

5.       طرح ارزیابی توان مندی بالینی دانشجویان دوره کارآموزی در پایان دوره

6.       طرح ارزیابی کیفیت آزمون های ارتقای دستیاران دوره های تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

7.       طرح ارزیابی جو آموزشی  در دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از ابزار DREEM

8.       بررسي مقايسه اي دوره آموزش پزشكي عمومي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با دوره هاي آموزش پزشكي عمومي معتبر در سطح جهان

9.       مطالعه، طراحي، اجرا و ارزشیابی دوره آموزش مهارتهاي برقراري ارتباط برای دانشجویان دوره پزشکی عمومی

10.   مطالعه، طراحي، اجرا و ارزشیابی دوره آموزش اخلاق پزشكي دانشجویان دوره پزشکی عمومی

11.   مطالعه، طراحي و فراهم سازی مقدمات برگزاری کارگاه های آموزش بالینی براي اعضاي هيات علمي باليني در بيمارستانهاي تابعه

12.   طرح بازنگري دوره سميولوژي (مهارت های بالینی) دوره پزشکی عمومی

13.   طرح بازنگري و ادغام افقی دروس دوره فيزيوپاتولوژي دوره پزشکی عمومی

14.   طرح ادغام افقی دروس جنین شناسی، بافت شناسی و آناتومی دوره پزشکی عمومی

15.   ترجمه و تلخيص كتاب communication skills for physicians، جهت استفاده به عنوان مرجع دوره آموزش مهارتهاي برقراري ارتباط با بيمار

16.   برگزاری کارگاه های ارزیابی صلاحیت بالینی دستیاران برای دبیران کمیته های ارزیابی صلاحیت بالینی

17.   همكاري با مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دفاتر توسعه آموزش ساير دانشكده ها

18.   طرح پژوهشي بازنگري آيين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور و ارائه پيشنهادات اصلاحي در جهت بسط تعريف دانشوري (scholarship) و ارتقاي منزلت آموزش

19.   طراحی برنامه اعطای گرانت به طرح های توسعه و نوآوری در آموزش پزشکی

20.   طراحي سيستم آموزش از راه دور جهت دانشجويان پزشكي در گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

21.   طراحی، برگزاری و ارزشیابی کارگاه سه روزه آموزش بالینی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

22.   مقاله پژوهشي بررسي كارائي سخنراني تعاملي در آموزش دانشجويان دانشكده دندانپزشكي

23.   طرح بررسي پیامدهاي كوريكولوم آموزشي دندانپزشكي عمومي

24.   طرح تعيين Minimum Pass Point (MPP) امتحان كتبي بورد دندانپزشكي سال 138

25.   طرح ارائه ادغام يافته درس آناتومي كلينيكال به رزيدنتهاي سال اول پروتز دانشكده دندانپزشكي

26.   همكاري با دبيرخانه آموزش پزشكي عمومي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در طراحي و برگزاري سمينار آموزشي- پژوهشي ادغام در آموزش پزشكي

27.   طرح امكانسنجي به كار گيري اعضاي هيات علمي وابسته در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

28.   ارائه مشاوره پژوهشي – آموزشي به اعضاء هيات علمي يا گروههاي آموزشي دانشكده

29.   طرح بررسی دیدگاه دستیاران بالینی رشته های تخصصی بیمارستانهای تابعه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به نقش آموزشی و هویت خود به عنوان مدرس.

30.   طرح ارائه ادغام يافته مبحث هسته هاي قاعده‌اي به دانشجويان دوره علوم پايه دانشكده پزشكي

31.   طرح بررسي وضعيت آموزش مهارتهاي Basic Life Support (BLS)

32.   طرح سنجش نگرش و دانش مردم در رابطه با مهارتهاي BLS

33.   ارایه مشاوره به گروه های آموزشی در خصوص ارزیابی صلاحیت بالینی دستیاران

34.   فعاليتهاي در دست اقدام در رابطه با توسعه پژوهش و نوآوری در آموزش

35.   طراحي كارگاههاي پژوهش در آموزش پزشكي

36.   طراحی نظام کارانه آموزشی برای اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی

37.   شركت در دوره ها و همايشهاي بين المللي پژوهش در آموزش و انتقال تجارب

38.   اعلام برنامه مدون براي ارائه مشاوره در زمينه پژوهشهاي آموزشي