افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

برنامه‌هاي دفتر توسعه آموزش در سال 87

 

برنامه‌های اتمام یافته

1.       مرحله اول طراحی نظام ارزشيابي کيفيت عملکرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشکده پزشکي: ارزيابي وضعيت موجود و استاندارد نمودن روشها با رويكرد پاياني (تدوين آيين نامه ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي با رويكرد پاياني)

2.       طرح پژوهشي بررسي وضعيت دوره آموزش پزشکي عمومي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران در مقايسه با استانداردهاي ملي آموزش پزشکي عمومي

3.       طرح پژوهشي بازنگري ارزشيابي پايان دوره از ديدگاه دانش آموختگان دوره پزشک عمومي (Graduation Survey)

4.       ارزيابي جو آموزشي educational climateدوره پزشکي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از ابزار DREEM

5.       تدوین گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

6.       مطالعه، طراحي، اجرا، و ارزشيابي دوره آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط براي دانشجويان دوره پزشکي عمومي

7.       بازنگري دوره سميولوژي دوره پزشکي عمومي و اجرای دوره بازنگری شده (مهارت های بالینی پایه)، شامل مواجهه زود بالینی (early patient contact) و کارگاه های معاینه روی همکلاسی (peer examination)

8.       طرح بازنگري و ادغام افقي دروس دوره فيزيوپاتولوژي دوره پزشکي عمومي و اجرای دوره بازنگری شده (مبانی طب بالینی - مطب)

9.       ارزيابي توان مندي باليني دانشجويان دوره کارآموزي در پايان دوره با استفاده از آزمونOSCEپایان دوره کارآموزی

10.   ارزيابي کيفيت آزمون‌هاي ارتقاي دستياران دوره‌هاي تخصصي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران بر اساس چارچوب بازنگری شده Millman و ارایه بازخورد به گروه های آموزشی

 

برنامه‌های در حال اجرا

1.       تدوین طرح جامع بازنگری دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (سند چشم انداز آموزش پزشکی عمومی دانشگاه)

2.       طرح پژوهشي ارزشيابي کيفيت عملکرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشکده پزشکي با رويكرد سازنده

3.       طرح تدوين توان مندي هاي دانش آموختگان دوره پزشكی عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران

4.       طرح ادغام افقي دروس جنين شناسي، بافت شناسي و آناتومي دوره پزشکي عمومي

5.       همکاري با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دفاتر توسعه آموزش ساير دانشکده‌ها:

6.       مشارکت در بازنگري آيين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور و ارائه پيشنهادات اصلاحي در جهت بسط تعريف دانش پژوهی (scholarship) و ارتقاي منزلت آموزش.

7.       مشارکت در طراحی نظام اعطاي گرانت به طرح هاي توسعه و نوآوري در آموزش پزشکي.

8.       برگزاری کارگاه آموزشی 5 روزه برنامه ریزی آموزشی با همکاری آقای دکتر زبیر امین از مرکز آموزش پزشکی دانشگاه ملی سنگاپور

9.       برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشکده های دیگر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10.   همکاری در زمینه تقویت ارزیابی صلاحیت بالینی دستیاران در گروه های آموزشی (برگزاری کارگاه های آموزشی در گروه های بالینی)

11.   ارائه مشاوره پژوهشي ـ آموزشي به اعضاي هيأت علمي يا گروه هاي آموزشي دانشکده

12.   ترجمه وتلخيص کتاب "Communication Skill for Physicians" برای استفاده به عنوان مرجع دوره آموزش مهارتهاي برقراري ارتباط با بيمار.