افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

برنامه‌هاي دفتر توسعه آموزش در سال 89

 

برنامه‌های اتمام یافته

1.       بازنگري، اجرا و ارزشيابي درس اخلاق دوره پزشکي عمومي

2.       طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره مهارتهاي ارتباطي دوره پزشکي عمومي

3.       بازنگري دوره سميولوژي و راه اندازي دوره مهارتهاي باليني پايه دوره پزشکي عموم

4.       بازنگري دوره فيزيوپاتولوژي پزشکي عمومي و راه‌اندازي دوره مباني طب باليني

5.       برگزاري آزمون OSCEپش کارورزي پزشکي عمومي

6.       تدوين توانمندي هاي دانش‌آموختگان دوره پزشکي عمومي

 

پروژه‌هاي در حال اجرا

1.        بازنگري، اجرا و ارزشيابي دوره علوم پايه (فاز اول دوره پزشکي عمومي) بر اساس سند چشم‌انداز دوره پزشکي عمومي با رويکرد ادغام افقي دروس

2.       انطباق بازنگري دوره مباني طب باليني (فاز دوم دوره پزشکي عمومي) بر اساس سند چشم‌انداز دوره پزشکي عمومي

3.       بازنگري، اجرا و ارزشيابي دوره کارآموزي (فاز سوم دوره پزشکي عمومي) بر اساس سند چشم‌انداز دوره پزشکي عمومي

4.       بازنگري، اجرا و ارزشيابي دوره کارورزي (فاز چهارم دوره پزشکي عمومي) بر اساس سند چشم‌انداز دوره پزشکي عمومي

5.       برنامه ريزي آموزشي تم هاي طولي هفتگانه دوره پزشکي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران بر اساس سند چشم‌انداز دوره با رويکرد ادغام طولي

a.       طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه دوره طولي مهارتهاي ارتباطي

b.       طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه دوره طولي مهارتهاي باليني

c.       طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه دوره طولي تفکر انتقادي و طب مبتني بر شواهد

d.       طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه دوره طولي نقش پزشک در نظام سلامت

e.       طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه دوره طولي پيشگيري و ارتقاي سلامت

f.        طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه دوره طولي رفتار و تعهد حرفه‌اي و اخلاق پزشکي

g.       طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه دوره طولي رشد فردي و فرهنگي

6.       طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه دوره تراپيوتيک

7.       طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره طولي مواجهه زود باليني

8.       طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه توان‌مندسازي دستياران در زمينه آموزش باليني کارآموزان و کارورزان

9.       ارزشيابي مستمر جو آموزشي دوره پزشکي عمومي با استفاده از ابزارDREEM

10.   طراحي، اجرا و ارزشيابي آزمون  OSCE پس‌کارورزي

11.   طراحي، پياده‌سازي و پايش نظام ارزيابي مستمر آزمون‌هاي کتبي دوره پزشکي عمومي و ارايه بازخورد به گروه‌هاي آموزشي و کميته‌هاي بين‌رشته‌اي

12.   طراحي، اجرا و ارزشيابي نظام ارزشيابي دوره پزشکي عمومي از ديدگاه دانش‌آموختگان سه سال گذشته دوره پزشکي عمومي دانشگاه

13.   طراحي، پياده‌سازي و پايش نظام ارزشيابي کليه دروس و دوره‌هاي آموزشي و ارايه بازخورد به گروه‌هاي آموزشي و کميته‌هاي بين‌رشته‌اي

14.   شناسايي و ارزيابي وضعيت پايه شاخص‌هاي ارزشيابي دوره پزشکي عمومي دانشگاه

15.   نيازسنجي و تدوين شيوه جديد پذيرش دانشجوي پزشکي

16.   تدوين، پياده‌سازي و ارزشيابي برنامه مشاوره و راهنماي تحصيلي دانشجويان

17.   تدوين، پياده‌سازي و ارزشيابي دستورالعمل تبادل دانشجو با دانشگاه‌هاي داخل و خارج از کشور

18.   تدوين، پياده‌سازي و ارزشيابي برنامه جامع فعاليت‌هاي ورزشي دانشجويان

19.   تدوين، پياده‌سازي و ارزشيابي برنامه طولي رشد فردي، فرهنگي دانشجويي

20.   پروژه نيازسنجي و تامين امکانات رفاهي بيمارستان‌هاي آموزشي و خوابگاه‌ها

21.   بازنگري نظام جذب اعضاي هيأت علمي دانشکده پزشکي

22.   بازنگري نظام کارانه آموزشي اعضاي هيأت علمي

23.   تدوين و پيگيري پياده‌سازي برنامه رفاهي و معيشتي اعضاي هيأت علمي

24.   تدوين، اجرا و ارزشيابي برنامه جامع توان‌مندي اعضاي هيأت علمي در زمينه مهارتهاي ارتباطي و رفتار حرفه‌اي در ارايه مراقبت از بيمار و آموزش

25.   تدوين، اجرا و ارزشيابي برنامه جامع توان‌مندسازي اعضاي هيأت علمي در زمينه آموزش پزشکي با توجه ويژه به اولويت‌هاي بازنگري

26.   اطلاع‌رساني مستمر در مورد بازنگري دوره و برنامه پزشکي 1390

27.   مديريت پروژه بازنگري دوره پزشکي عمومي (از جمله تشکيل و مديريت کميته بازنگري و کميته‌هاي وابسته)