افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

در حال حاضر تعداد کثیری از اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی در فعالیت های متعدد دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی همکاری می نمایند. آن چه در ادامه است اسامی آن دسته از اساتیدی است که به عنوان نماینده مجریان با دانشکده پزشکی همکاری می نمایند.

 • دکتر سید حسن امامی رضوی:

مجری اصلی طرح بازنگری درس اخلاق پزشکی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دکتر علی جعفریان:

مجری اصلی طرح بازنگری آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با رویکرد ارتقای منزلت آموزش و بسط تعریف دانش پژوهی

 • دکتر زهرا احمدی نژاد:

مجری اصلی طرح بازنگری نظام ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 • دکتر علی لباف:

مجری اصلی طرح بازنگری برنامه آموزشی دوره سمیولوژی دوره پزشکی عمومی

 • دکتر محمد جلیلی:

مجری اصلی طرح ارزیابی دوره پزشکی عمومی از دیدگاه دانش آموختگان (graduation survey)

مجری اصلی طرح ارزیابی کیفیت سوالات آزمون ارتقای دستیاران دوره های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دکتر بابک فلاحی:

مجری اصلی طرح استقرار نظام اعطای گرانت های آموزشی

 • دکتر زهرا سادات مشکانی:

 مجری اصلی طرح ارزیابی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دست اندرکاران به روش گروه متمرکز

مجری اصلی طرح تدوین توان مندی های دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دکتر هبت الدین برقعی:

مجری اصلی طرح ارزشیابی درونی برنامه دستیاری گوش، گلو و بینی جراحی سر و گردن در مقایسه با استانداردهای ملی این رشته

 • دکتر سیروس جعفری:

مجری اصلی طرح طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره مهارت های ارتباط با بیمار در دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دکتر عنایت صفوی:

مجری اصلی طرح ادغام دروس پاتوفیزیولوژی، فارماکولوژی، آسیب شناسی، و سمیولوژی دوره پاتوفیزیولوژی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دکتر غلامرضا حسن زاده:

مجری اصلی طرح ادغام دروس آناتومی، جنین شناسی و بافت شناسی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران