افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

رسالت

ارتقاي سطح آموزش و يادگيري در دوره هاي آموزشي دانشكده پزشكي با هدف تربيت نيروي انساني توان مند براي ارايه بهترين كيفيت خدمات سلامت به آحاد جامعه

حیطه عملکرد

  • توان مندسازي نيروي انساني (faculty development)

  • برنامه ريزي آموزشي (curriculum development)

  • ارزشيابي آموزشي (evaluation)

  • پژوهش در آموزش (research in education)

وظایف

 توان مند سازي نيروي انساني

1. توان مندسازی نيروي انساني (اعم از اعضاي هيأت علمي و دستياران) در زمينه:

  • اصول و مباني آموزش پزشكي
  • نيازهاي ويژه دوره هاي آموزشي و بازنگري هاي آن
  • مهارت هاي آموزش باليني

2. ارايه مشاوره به مسؤولان دانشكده و دپارتمان هاي آموزشي در زمينه رهبري و مديريت تغيير آموزشي

3. ارايه مشاوره به اعضاي هيأت علمي (به ويژه اعضاي هيأت علمي جديد) در مسير ارتقاي توان مندي هاي آموزشي

4. برنامه ريزي براي تأمين نيروي انساني مورد نياز در زمينه آموزش پزشكي در دپارتمان هاي مختلف

برنامه ریزی آموزشی

ارايه مشاوره در زمينه برنامه ريزي دوره هاي آموزشي و بازنگري آن ها

اين امر شامل مشاركت در نيازسنجي و طراحي دوره هاي آموزشي تحت پوشش دانشكده پزشكي مي باشد

ارزشيابي آموزشي

ارايه مشاوره به مسؤولان دانشكده پزشكي و دپارتمان هاي آموزشي در زمينه:

  • ارزشيابي دوره هاي آموزشي

  • ارزشيابي فراگيران

  • ارزشيابي اعضای هيأت علمي

اين امر شامل مشاركت در طراحي طرح هاي مربوط به ارزشيابي موارد فوق مي باشد.

پژوهش در آموزش

1. ارایه مشاوره در زمینه پژوهش در آموزش به گروه های آموزشی مختلف و اعضای هیأت علمی

2.همكاري با معاونت پژوهشي دانشكده و مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در زمينه بررسي طرح هاي پژوهش در آموزش ارايه شده توسط اعضاي هيأت علمي و دپارتمان هاي آموزشي

3.مشاركت در انجام طرح هاي پژوهش در آموزش با دپارتمان هاي آموزشي

4.انجام طرح هاي پژوهش در آموزش مبتني بر نيازهاي موجود در دانشكده به ويژه در حيطه آموزش باليني