افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

رؤساي پیشین دانشكده پزشكي

(دانشگاه علوم پزشكي تهران)
دکتر فاطمه السادات نيري( بيست و هفتمين رئيس دانشکده )
460.jpg
دكترفاطمه نيري در سال 1340 در شهر تهران متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايي را در دبستان نرگس به سال 1346 و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان سليمي آغاز نمود و در سال 1358 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. تحصيلات عالي خود را در سال 1362 در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران آغاز كرد و به سال 1368 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1371 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة كودكان از دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران گرديد. سپس تحصيلات فوق‌تخصصي خود را در رشتة نوزادان دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1377 به پايان رساند

 
دکتر علي جعفريان( بيست و ششمين رئيس دانشکده )
288.jpg
ايشان در سال 1346 در تهران بدنيا آمدند. در سال 1364 از دبيرستان علوم موفق به اخذ ديپلم شده و در سال 1371 موفق به اخذ دکتر ي پزشکي عمومي از دانشگاه علوم پزشکي تهران گرديد.در سال 1373در دوره دستياري جراحي عمومي در دانشگاه علوم پزشکي تهران پذيرفته شده و در سال 1377 فارغ التحصيل شدند.
 
دكتر سيد حسن امامي رضوي( بيست و پنجمين رئيس دانشکده )
203.jpg

در سال 1338 در شهرستان اردبيل متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايي را در دبستان شهرضا به سال  1344 و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان هدف شماره 4 آغاز نموده و در سال 1356 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد.

تحصيلات عالي خود را در سال 1356 در رشته پزشكي دانشكده‌ي پزشكي تهران آغاز كرد و در سال 1366 فارغ التحصيل گرديد.

وي در سال 1371 موفق به اخذ درجه تخصصي در رشته جراحي عمومي از دانشكده‌ي پزشكي تهران شدند و در همان سال تعهدات قانوني خدمت وظيفه را در بيمارستان امام خميني (ره) شروع كردند و بعد از آن به‌عنوان استاديار مشغول انجام وظيفه شدند.در سال‌هاي 1383تا 1384  رياست بيمارستان امام را بر عهد ه داشتند در سال 1384 به‌عنوان رئيس دانشکده‌ي پزشکي انتخاب گرديدند.

سوابق اجرائي:

-        معاون وزير بهداشت و درمان آموزش پزشكي

-        عضو شوراي پژوهشي گروه جراحي

-        عضو هيأت تحريريه مجله پزشكي نوين

-        عضو هيأت تحريريه مجله طب و تزكيه

-        عضو كميسيون مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

-        كارشناس هيات عالي انتظامي نظام پزشكي

-        كارشناس كميسيون پزشكي سازمان پزشكي قانوني

-        رئيس مجتمع بيمارستاني امام خميني 1383- 1384

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي 1384 – تاكنون

-        مدير گروه اخلاق پزشكي

-        عضو كميسيون ملي اعتبار بخشي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت

-        عضو كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي شوراي آموزشي پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت

-        عضو شوراي عالي برنامه ريزي پزشكي

 

سوابق علمي:

كتاب:

-        مهارت‌هاي جراحي براي پزشكان غير جراح

-        درسنامه مباني جراحي براي دانشجويان پزشكي

-        مهارت‌هاي پزشكي

-        دنياي تلخ و شيرين پزشكان

مقاله:

تأليف مقالات متعدد در مجلات معتبر
دکتر سيد حسن هاشمي( بيست و چهارمين رئيس دانشکده )
149.jpg

دکتر سيد حسن هاشمي در سال 1338 در شهر مشهد متولد و در سال 56-1355 تحصيل در رشته پزشکي را در دانشگاه علوم پزشكي مشهد آغاز نمود. ايشان در سال 1364 فارغ‌التحصيل شده و  پس از آن وارد دوره تخصصي چشم‌پزشکي شدند. در سال 1368 پس از موفقيت  در اخذ درجه تخصصي در رشته چشم پزشكي دوره فلوشيپ قرنيه و سگمان قدامي و سپس رشته اکولوپلاستي را در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي شروع نموده و در سال 1370 به پايان رساندند. از ابتداي سال 1371 به استخدام دانشگاه علوم پزشکي تهران درآمدند. ايشان از سال 1376 تا سال 1380 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به‌عنوان مشاور وزير و دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي منصوب شدند و از سال 1381 فعاليت خود را در بيمارستان فارابي ادامه دادند. آقاي دکتر هاشمي دوره‌هاي تکميلي جراحي ليزري عيوب انکساري، کاتاراکت و تکنيک‌هاي جديد پيوند قرنيه را در کشورهاي آمريکا، آلمان، اطريش، هلند، فرانسه، ايتاليا و زير نظر اساتيد اين رشته‌ طي نمودند. ايشان در حال حاضر مدير گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (بيمارستان فارابي) مي‌باشند.

سوابق اجرائي:

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي 1384

-        مدير گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1383 تاكنون)

-        عضو شوراي عالي مركز تحقيقات چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1382 تاكنون)

-                 نائب رئيس و عضو هيأت مديره انجمن چشم پزشكي ايران (1384 تاكنون)

-        عضو هيأت مديره انجمن چشم پزشكي ايران (1378 تا 1381)

-                 عضو کميته علوم­باليني فرهنگستان علوم­پزشکي ايران (1384 تاکنون)

-        عضو هيأت مميزه دانشگاه علوم­پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران (1383 تاکنون)

-        رئيس بخش قرنيه گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1381 تا 1384)

-        عضو كميته‌ي اعتبار بخشي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به‌عنوان نماينده‌ي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1380 تا 1384)

-                 مؤسس و عضو هيأت مديره انجمن پزشكي ليزري ايران (1380 تا 1383)

-        عضو شوراي مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور (1378 تا 1380)

-        عضو هيأت تحريريه مجله Middle East Journal of Ophthalmology  (1994 تاکنون)

- عضويت در:

-          American Society of Cataract and Refractive Surgery (1997-Present)

-          International Society of Cataract and Refractive Surgery (1996-Present)

-          European Society of Cataract and Refractive Surgery (1993-Present)

-          American Academy of Ophthalmology (1992-Present)

-          Middle East Journal of Ophthalmology (MEJO) (1993-Present)

-          Iranian Society of Ophthalmology (1989-Present)

-        عضو شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به‌عنوان نماينده‌ي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (1376 تا 1384)

-        مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (1376 تا 1380)

-        عضو شوراي عالي برنامه­ريزي آموزش پزشكي کشور (1376 تا 1380)

-        دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي کشور (1376 تا 1380)

-        عضو هيأت تحريريه مجله انجمن چشم­پزشکي ايران (1375 تاکنون)

-        رئيس بخش اورژانس گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1371 تا 1373)

سوابق علمي:

کتاب:

-        ج‍راح‍ي‌ رف‍راک‍ت‍ي‍و/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍دوي‍ن‌ ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌ ... [ و ديگران].

-        م‍راق‍ب‍ي‍ن‌ چ‍ش‍م‌ در اي‍ران‌/ ن‍وي‍س‍ن‍ده‌ ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌

-        ناخنک/گردآورندگان سيدحسن هاشمي، شکيبا عبادالهي، عليرضا نادري

-        ک‍ات‍اراک‍ت‌ (آب‌م‍رواري‍د): ک‍ت‍اب‌ راه‍ن‍م‍اي‌ ب‍ي‍م‍اران‌/ ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌.

مقاله:

-        تأليف مقالات متعددي در مجلات علمي

دكتر حسين اصل سليماني( بيست و سومين رئيس دانشکده )
599.jpg

در سال 1328 در آستانه اشرفيه متولد شدند. تحصيلات ابتدايي را تا سال چهارم در دبستان حافظ و سه سال بعد را  در دبستان شهاب تهران و دوران دبيرستان را نيز در دبيرستان الهي تهران و اميركبير لنگرود سپري كردند. تحصيلات عالي خود در سال 1351 در رشته پزشكي دانشگاه تبريز شروع كردند و بعد از فارغ التحصيلي در سال 1358 به استخدام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي درآمدند. در سال 1365 موفق به اخذ درجه تخصصي در رشته داخلي و  در سال 1371 موفق به اخذ درجه فوق تخصصي در رشته گوارش از دانشكده‌ي پزشكي تهران شدند. و از آن زمان تا کنون در بخش گوارش و کبد بيمارستان دکتر شريعتي مشغول بکار مي‌باشند.

سوابق اجرائي:

-        رئيس دانشگاه علوم پزشكي و  قائم مقام وزير در همدان1366-1368

-        مدير گروه داخلي بيمارستان دكتر شريعتي  1369-1371

-        معاون درمان و دارو دانشگاه علوم پزشكي تهران1372-1378

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي تهران 1384-1378

-        مدير گروه اورژانس بيمارستان امام خميني 1383تا کنون

-        مدير گروه پزشكي قانوني و طب كار 1381-1384

-        عضو كميسيون كشوري كنترل نسخه‌هاي پزشكي

-        عضو شوراي عالي پژوهش دانشگاه 

-        عضو كميسيون عالي نظارت بر نظام مديريت بيمارستاني

-        عضو كميسيون پنج نفري شوراي فني دانشگاه علوم پزشكي تهران

سوابق علمي:

کتاب:

-        كتاب پيش‌گيري و كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني

-        تجزيه و تحليل خطر نقطه کنترل بحراني

-        بهداشت عمومي( بخش عفونت‌هاي بيمارستاني)

مقاله:

تأليف مقالات متعدد در مجلات  علمي
دكتر عباسعلي كريمي( بيست و دومين رئيس دانشکده )
750.jpg

در سال 1333 در شهر اصفهان متولد شدند. تحصيلات ابتدايي و دبيرستان را در اصفهان گذرانيدند. تحصيلات عالي خود را در رشته پزشكي در سال 1353 در دانشكده‌ي پزشكي تهران آغاز كردند و در سال 1361 دررشته جراحي عمومي در دانشكده‌ي پزشكي تخصص خود را گرفتند و در سال 1366 در دانشكده‌ي پزشكي مشغول انجام وظيفه شدند و در سال 1369 تحصيلات خود را در رشته فوق تخصصي جراحي قلب و عروق ادامه دادند. در سال 1379 براي تكميل تحصيلات خود رهسپار آمريكا و در انستيتو قلب تگزاس مشغول به تحصيل شدند.

 


سوابق اجرائي:

-           عضو انتخابي در انجمن جراحان قلب ايران

-           عضو جامعه جراحان قلب انستيتو قلب تگزاس آمريكا

-           رئيس بيمارستان شريعتي

-           معاون آموزشي دانشكده‌ي پزشكي

-           رئيس دانشكده‌ي پزشكي 1376-1378

-           معاون جنگ دانشگاه علوم پزشكي  تهران

-           رئيس بيمارستان اكباتان همدان

-           معاون آموزشي بيمارستان سينا 

-           سرپرست درمانگاه‌هاي بيمارستان سينا

-           مسؤوليت بيماران مجروح جنگي بيمارستان سينا

-           كارشناس پزشكي قانوني كشور

-           رئيس بيمارستان مركز قلب تهران

-           مدير مسؤول فصلنامه journal of Tehran heart center

سوابق علمي:

کتاب :

مقاله

- تأليف مقالات متعدد در مجلات داخلي و خارجي

دكتر پرويز جبل عاملي( بيست و يکمين رئيس دانشکده)
3058_1.jpg

درسال 1322 در شهرستان شاهرود به دنيا آمد, پدرش در آن زمان رئيس فرهنگ و اوقاف شاهرود بود وچند ماهي بعد به تهران منتقل گرديد. دوران ابتدايي و متوسطه را در دبيرستان ناصرخسرو تهران به پايان رساند. در دوران دبيرستان با گذراندن دوره‏هاي انجمن ايران و آمريكاي آن زمان موفق به دريافت ديپلم زبان انگليسي از آن انجمن شد. پس از اخذ ديپلم يك سال در دانشكده‌ي پزشكي دانشگاه ملي مشغول تحصيل شد و پس از آن وارد دانشكده‌ي پزشکي تهران شد. در سال 1350 پس از پايان پزشکي عمومي و گذراندن 2 سال دوران سربازي, در دوره تخصصي پوست دانشگاه ملي پذيرفته شد و پس از 6 ماه به دليل اين‌كه علاقه زيادي به آن رشته نداشت, رشته پوست را رهاكرده و در دوره دستياري اورولوژي دانشكده‌ي پزشكي تهران قبول شد. ايشان دوره تخصصي اورولوژي را در بيمارستان سينا نزد استاد دكتر علاءالدين منوچهري در سال 1353 گذراندند و در سال 1357 پس از قبولي در امتحانات بورد اورولوژي به استخدام دانشكده‌ي پزشكي دانشگاه تهران به‌عنوان استاديار پيماني درآمد و به فعاليت خود در بخش اورولوژي بيمارستان سينا ادامه داد و در سال 1364 به رياست بيمارستان سينا منصوب گرديد. ايشان در سال 1367 بخش پيوند كليه مجتمع بيمارستاني امام خميني را راه‏اندازي نموده و در سال 1368 به رياست دانشكده‌ي پزشكي منصوب و حدود 10 سال مشغول به خدمت در اين مديريت بودند وي روز چهار شنبه 28/4/1385 در حاليكه براي ادامه بخشي از معالجات خود به امريكا عزيمت كرده بود براثر بيماري سرطان کولون درگذشتند.

سوابق اجرايي :

-        رئيس بيمارستان سينا 1361

-        عضو هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته‌ي اورولوژي

-        رياست بخش  دادياري دادسراي انتظامي نظام پزشكي 1365

-        معاونت پژوهشي دانشگاه و دانشكده‌ي پزشكي تهران 1366

-        عضو كميته‌ي علمي اولين كنگره‌ي ايمونولوژي و آلرژي ايران

-        عضو هيأت مميزه دانشگاه علوم پزشكي تهران

-        عضو هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته‌ي تخصصي اورولوژي

-        مؤسس بخش پيوند كليه مجتمع بيمارستاني امام خميني 1367

-        رياست دانشكده‌ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

-        عضو هيأت مميزه دانشگاه علوم پزشكي تهران

-        معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران 1369

-        عضو هيأت بدوي انتظامي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

-        معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران 370:

-        عضو كميته‌ي تخصصي پزشكي باليني هيأت مميزه مركزي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

-        دبير هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته اورولوژي وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي 1371

-        عضو كميته‌ي تخصصي پزشكي باليني هيأت مميزه مركزي وزارت بهداشت

-        مدير گروه آموزشي اورولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1372

-        دبير هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته اورولوژي 1373

-        عضو هيأت مديره نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران 1375

-        استاد و رئيس اورولوژي و پيوند كليه بيمارستان امام خميني 1377- 1385

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي تهران 1376-1368

سوابق علمي :

كتاب :

-        اطلس و مجموعه بيماري‌ها تستيكولار: (تشخيص سونوگرافيك)

-        مباني اورولوژي

 

مقاله :

-        تأليف بيش از 40 مقاله در مجلات معتبر

 

تاريخ فوت : سال1385
دكتر محمد پژوهي( بيستمين رئيس دانشکده )
733.jpg

در سال 1329 در شهرستان ساري متولد شده تحصيلات ابتدايي را در دبستان عظيم‌زاده و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان دارالفنون به پايان رساندند. تحصيلات عالي خود را در رشته پزشكي در دانشكده‌ي پزشكي تهران در سال 1349 آغاز كرده و در سال1356 فارغ‌التحصيل شدند. از سال 1356 تا 1357 در سپاه بهداشت روستاي ده‌علي كرمان خدمت كردند. در سال 1357 تا انقلاب در حومه تهران مشغول خدمت سربازي بودند و در سال 1358 در كنكور دستياري بيمارستان قلب (شهيد رجايي) و داخلي دانشگاه تهران قبول شدند كه دستياري دانشگاه تهران را شروع كردند. ايشان در سال 1362 موفق به اخذ درجه تخصصي در رشته بيماري‌هاي داخلي از دانشكده‌ي پزشكي تهران گرديده و  در همان سال در دانشگاه علوم پزشكي كرمان مشغول انجام وظيفه شدند در سال 1365 تقاضاي انتقال به دانشكده‌ي پزشكي تهران را داشتند كه با تقاضاي ايشان موافقت شد و سپس براي ادامه تحصيلات در رشته فوق‌تخصصي غدد و متابوليسم عازم كشور آمريكا شدند و در سال 1371 به ايران مراجعت نمودند.

سوابق اجرايي :

-        معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

-        رئيس بيمارستان شفاي كرمان

-        معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

-        معاون آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

-        رئيس گروه پزشكي شورايعالي برنامه‌ريزي

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي كرمان

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي تهران1366-1368

-        معاون آموزشي دانشكده‌ي پزشكي تهران

-        عضو هيأت مميزه دانشگاه علوم پزشكي تهران

-        عضو برد تخصصي داخلي و فوق‌تخصصي غدد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

-        رئيس بخش غدد بيمارستان دكتر شريعتي

-        عضو هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي بابل

-        عضو كميته‌ي كشوري ديابت

-        عضو كميسيون نشريات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

سوابق علمي:

کتاب:

-        گردآوري مجموعه قوانين آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

-        چكيده درس‌هاي داخلي جهت امتحانات كارورزان و دستياران

-        بيماري‌هاي پستان

مقاله:

تأليف مقالات متعدد در نشريات معتبر
دكتر محمدحسن باستان‌ حق( نوزدهمين رئيس دانشکده )
732.jpg

در سال 1324 در تهران بدنيا آمد. تحصيلات ابتدايي را در سال1330 در دبستان ترغيب آغاز كردند و تحصيلات متوسطه خود را در دبيرستان‌هاي محمدعلي فروغي و اديب آغاز كرده و در سال 1342 موفق به اخذ ديپلم گرديدند. دوره سه ساله علوم آزمايشگاهي را در دانشگاه تهران از سال 1342 تا شهريور 1345 گذراندند و در همان سال در كنكور دانشگاه اصفهان شركت كرده و در رشته پزشكي شروع به تحصيل كردند در سال 1352 موفق به اخذ درجه دكتري پزشكي شدند. 

در همان سال خدمت سربازي را در سپاه بهداشت در منطقه گچسر آغاز کرده  و بعد از آن در سال 1354 در امتحانات دوره دستياري داخلي دانشگاه تهران و دستياري قلب و عروق بيمارستان شهيد رجايي قبول شدند ولي از مهرماه 1354 دوره دستياري داخلي را در بيمارستان دكتر شريعتي شروع كردند و در آبان ماه سال 1358 در امتحانات بورد داخلي قبول شدند.

به مدت 6 ماه تعهدات قانوني خود را در بافق (يزد) گذراندند و در سال 1359 بطور قراردادي در بيمارستان مركزي نيروي هوايي مشغول به كار شدند به گفته خودشان استعفاي ايشان از ارتش در بار اول بعلت شروع جنگ تحميلي پذيرفته نشده و در شهريور ماه سال 1360 با استعفاي ايشان از ارتش موافقت مي‌گردد و و در همان  سال از طرف بيمارستان دكتر شريعتي دعوت به كار شدند و در ديماه سال 1360 با حكم استادياري در بخش غدد بيمارستان دکتر شريعتي شروع بكار كردند در سال 1361 طي حكمي به سمت رئيس بيمارستان دكتر شريعتي منصوب شدند و در سال 1364 از طرف رئيس دانشگاه تهران بسمت رئيس دانشكده‌ي پزشكي انتخاب شدند و پس از تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزشي پزشكي در مرداد سال 1365 به سمت اولين رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران،مسؤوليت  ساماندهي و تشكيل دانشگاه را عهده‌دار شدند و اين مسؤوليت تا مرداد ماه  1376 ادامه داشت.


سوابق اجرايي:

-        عضو هئيت مميزه مركزي وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي 

-        عضو كميته‌ي باليني هيأت مميزه مركزي

-        عضو شورايعالي نظام پزشكي

-        عضو هيأت ممتحنه و ارزشيابي غدد مترشحه

-        رئيس بيمارستان دکتر شريعتي 1361-1363

-        عضو شوراي پزشکي وزارتخانه

-        عضو هيات برد بيماري‌هاي داخلي

-        عضو گزينش استاد وزارتخانه 1374-1383

-        رياست دانشگاه علوم پزشكي تهران 1365-1376

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي تهران 1365 – 1364

 

سوابق علمي:

کتاب:

-        فشارخون : مباحث نظري پرفشاري خون

-        فيزيوپاتولوژي غدد

مقاله:

-        تأليف مقالات متعدد در مجلات معتبر

 

تاريخ فوت: سال 1383

 

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاريخ دفن

سن

شماره قطعه

شماره رديف

شماره قبر

نام گورستان

محمدحسن

باستان حق

 

27/10/1383

59

103

18

4

بهشت زهرا

دکتر عباس شيباني( هجدهمين رئيس دانشکده )
A0295612.jpg

در سال1310 در تهران متولد شدند  دوره ابتدائي تا دبيرستان را در شهر تهران گذرانده و در سال 1332 وارد دانشکده‌ي پزشکي دانشگاه تهران شدند  به علت فعاليت‌هاي سياسي در سال 1350 موفق شدند از پايان نامه خود دفاع کنند. دکتر عباس‌ شيباني‌ را بايد از پيشتازان‌ جنبش‌ دانشجوئي‌ ايران‌ دانست. او در دانشکده‌ي‌ فني‌ و سپس‌ پزشکي‌ دانشگاه‌ تهران، از فعالان‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌ و انجمن‌هاي‌ اسلامي‌ بوده‌ و در سال‌ 35 به اتهام‌ رهبري‌ تظاهرات‌ دانشجوئي‌ ضد‌ اسرائيلي، بازداشت‌ و از دانشگاه‌ تهران، اخراج‌ شد. سپس‌ بجرم‌ فعاليت‌ ضد‌ شاه‌ در مشهد، دستگير و به‌ زندان‌ تهران‌ آورده‌ شد. در سال‌ 39 بار ديگر بجرم‌ ترتيب‌ تظاهرات‌ ضد‌ کودتا دستگير و زنداني‌ شد. وي‌ جزء مرکزيت‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌ و سپس‌ جزء مؤ‌سسين‌ و شوراي‌ مرکزي‌ و هيأت‌ اجرائي‌ نهضت‌ آزادي‌ و مسؤول‌ کميته‌ي‌ دانشجوئي‌ بود و به‌ همين‌ مناسبت‌ در سال‌ 41 نيز بازداشت‌ و در سال‌ 42 همراه‌ عده‌اي‌ از سران‌ نهضت‌ آزادي‌ محاکمه‌ و شش‌ سال‌ را در زندان‌ گذراند. پس‌ از انقلاب، وي‌ عضو شوراي‌ مرکزي‌ و هيأت‌ اجرائي‌ حزب‌ جمهوري‌ اسلامي، عضو شوراي‌ انقلاب، وزير کشاورزي‌ و بالاخره‌ نماينده‌ي‌ مردم‌ تهران‌ از دوره‌ي‌ دوم‌ تا پنجم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بوده‌ است[1]. در سال 1362 به  استخدام دانشگاه در آمده ودر همان سال  به‌عنوان عضو هيات علمي در رشته فيزيولوژي گوارش منصوب شدند. در سال 1370 به مدت 4 سال به  عضويت هيات امناي دانشگاه علوم پزشکي تهران در آمده  و رياست کميسيون بهداري مجلس شوراي اسلامي را به‌عهده داشتند. در سال  1380 به علت بيماري درخواست بازنشستگي نموده و بازنشسته شدند.

سوابق اجرائي:

-        ده‌ها بار زندان در قبل از انقلاب اسلامي به مدت 13 سال

-        پنج دوره نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي

-        وزير کشاورزي

-        مديرعامل بنياد حضرت مهدي عج

-        عضو هيأت استقبال از امام خميني

-        عضو و رئيس هيأت امناي ارزي

-        رئيس دانشگاه تهران 1361

 رئيس دانشکده‌ي پزشکي  1364  


[1] - http://www.porsojoo.com

دکتر مهدي بيگدلي( هفدهمين رئيس دانشکده)
دکتر مهدي بيگدلي.jpg

در سال 1314 در قم متولد شدند. در سال 1338 فارغ التحصيل شدند. بنا به پيشنهاد بيمارستان ايشان طي ابلاغ مورخ 27/10/51 به سمت پزشک معتمد منصوب کردند. با حفظ وظايف طي ابلاغ مورخ 19/9/56 به عضويت کميته مدارک پزشکي منصوب شدند. با حفظ وظايف آموزشي طي ابلاغ 28/2/59 با ماموريت ايشان به جهاد سازندگي موافقت شد. و  طي ابلاغ مورخ 17/9/59 به سمت سرپرست بيمارستان منصوب شدند.

طي ابلاغ مورخ 20/3/59 مديريت گروه روانپزشکي  را برعهده گرفتند. سال 59 به سمت نماينده‌ي دانشگاه تهران در کميسيون مربوط تحويل کار منصوب گرديد. در سال 59 با حفظ وظايف آموزشي به سمت معاون مالي و اداري دانشکده‌ي پزشکي انتخاب شدند. سال 60 با حفظ وظايف  آموزشي، مسؤوليت اجرايي پروژه ساختمان آزمايشگاه دانشکده‌ي پرستاري را به‌عهده گرفتند.

در سال 60 به‌عنوان عضو جهاد دانشگاهي و رئيس دانشکده‌ي پزشکي انتخاب شدند.

 

سوابق اجرائي:

-        -سرپرست بيمارستان روزبه

-        مديرگروه روانپزشکي

-        معاون مالي و اداري دانشکده پزشکي

-        -عضو کميته تخصصي دانشکده پزشکي

-        عضو شوراي پژوهشي دانشگاه تهران 

-        رئيس دانشکده پزشکي1360-1361

-        عضو کميسيون پزشکي

دكتر محسن ساغري( شانزدهمين رئيس دانشکده )
67.jpg
دكتر محسن ساغري در دوم فروردين ماه سال 1319 شمسي در يك خانواده مذهبي در شهر شاهرود متولد شد.او در سال 1345 موفق به اخذ درجه دكتري پزشكي عمومي از دانشگاه مشهد شد. در سال 1348 ادامه تحصيل در رشته بيماري‌هاي داخلي را در دانشگاه تهران شروع نموده و در سال 1352 در امتحان بورد بيماري‌هاي داخلي رتبه اول را كسب نمود. سپس براي طي دوره فلوشيپ در رشته انكولوژي و پزشكي هسته‌اي عازم ژاپن شده و در مركز سرطان‌شناسي شهر توكيو مشغول كار شد. پس از اتمام دوره مذكور براي ادامه تحصيل در رشته پزشكي هسته‌اي عازم آمريكا شده و در مركز پزشكي دانشگاه جانز هاپكينز دوره دستياري در رشته مذكور را شروع و در سال 1355 موفق به اخذ بورد پزشكي هسته‌اي از آمريكا شد.نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشكده پزشكي دانشگاه تهران مي باشد.
 
دكتر حسن عارفي( پانزدهمين رئيس دانشکده )
image_13.jpg

در سال 1315 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائي را در دبستان حافظ, نظامي و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان‌هاي محمد قزويني و هدف تهران گذراند. بعد از قبولي در كنكور وارد رشته پزشكي دانشكده‌ي پزشكي تهران شدند. و بعد از مدتي عازم كشور امريكا شده و موفق به اخذ درجه تخصصي در رشته داخلي اطفال از نيويورك گرديد و سپس فوق تخصص و فلوشيپ را در رشته قلب و عروق و طب دوران بلوغ همراه با دوره كوتاه مدت اكوكارديوگرافي عروق محيطي را در دانشگاه نيويورک امريكا به پايان رسانيده و به كشور مراجعت كردند.

 


سوابق اجرائي:

-        وزير فرهنگ و  آموزش عالي

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي 1359- 1357

-        رئيس بيمارستان دكتر شريعتي 

-        رئيس بخش قلب بيمارستان دكتر شريعتي 

-        رئيس مرکز تحقيقات قلب وعروق دانشگاه

-        عضو کميته‌ي وزارت آموزش عالي

-        عضو کميته‌ي بيمارستان بقيه الله

-        عضوکميته‌ي ارزيابي مخاطرات مصرف دخانيات

-        عضو کميته‌ي اطلاعات داروئي

-        عضو کميته‌ي انتشارات دانشگاه تهران

-        عضو بورد ويراستاري مجله اکتا مديکا

-        عضو بورد ويراستاري مجله دانشکده‌ي پزشکي

-        عضو بورد ويراستاري مجله انجمن قلب ايران

-        عضو بورد ويراستاري مجله پزشکي جمهوري اسلامي ايران

-        عضوکميته آزمون قلب و عروق

-        عضو انجمن قلب ايران

-        رياست دانشگاه تهران1358

-        مدير گروه داخلي

-        عضو شوراي عالي  انقلاب فرهنگي

-        مسؤول تيم پزشكي حضرت امام خميني (ره)

سوابق علمي:

کتاب:

-        آترو اسکلورز

-        جريان خون کرونر قلب

-        خودکشي تدريجي و ديگر کشي با سيگار

-        گرمازدگي و راه‌هاي پيش‌گيري

مقاله:

-        تأليف مقالات متعدد در نشريات علمي  

 

دكتر الكساندر باقديانس(چهاردهمين رئيس دانشکده )
دكتر الكساندر باقديانس.jpg

دكتر الكساندر باقديانس[1]

 

در سال 1302 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در مدرسه سن لويي و دبستان كوشش گذراندند تحصيلات متوسطه را در دبيرستان البرز در سال 1321 به پايان رسانيده و در سال 1323 عازم بيروت شده  و در دانشگاه فرانسوي سن ژوزف تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته شيمي آغاز کردند پس از پايان جنگ جهاني دوم به منظور ادامه تحصيلات عازم کشورهاي بلژيک و سوئيس شدند و از سال 1325 در رشته‌هاي شيمي بيولوژي و علوم حياتي تحصيل کرده و پس از طي دوره‌هاي مختلف دانشگاهي موفق به اخذ ديپلم شيمي صنعتي، ليسانس در شيمي بيولوژي، مدرک  دکتري در علوم بيولوژي  از دانشگاه ژنو شدند.

 در سال 1331  به ايران مراجعت نموده و در همان سال ابتدا در انيستيتو پارازيتولوژي و مالارياي  دانشکده بهداشت به سمت متصدي آزمايشگاه به استخدام دانشگاه درآمده و بعد از مدتي کوتاه به سمت رئيس قسمت شيمي انتخاب گرديدند  در سال 1335به سمت دانشياري دانشكده‌ي داروسازي دانشگاه تهران در رشته بيوشيمي منصوب شدند در سال 1344 به مقام استادي در رشته بيوشيمي رسيدند. ايشان در سال  1348 به دانشکده‌ي پزشکي منتقل شده و با دعوت رسمي دولت فرانسه و با حکم رسمي وزارت فرهنگ و هنر  به منظور تحقيق و تدريس در دانشگاه بردو به  فرانسه عزيمت نمودند و در سال 1349 بعد از يكسال به كشور مراجعت كردند. ايشان در سال 1352 استاد بيوشيمي دانشكده‌ي پزشكي بودند و در سال 1358 به افتخار بازنشستگي نائل آمده‌اند.

ايشان در سال 1352 طي نامه شماره 1231 پ مورخ 2/4/52 به اداره حقوقي دانشگاه يك باب منزل مسكوني كه از بانو پلاژي گزانتوپولو به ايشان به‌صورت ارث رسيده بود به دانشگاه واگذار كردند.

سوابق اجرائي:

-        عضو گروه تحقيقاتي دانشگاه لندن

-        دانشيار شيمي بيولوژي دانشگاه بردو فرانسه

-        سرپرست گروه بيوشيمي بيوفيزيك دانشكده‌ي پزشكي

-        دبير انجمن بيوشيمي ايران

-        عضو كميته‌ي انجمن شيمي كلينيكي ايران

-        عضو موسسه انجمن فيزيك طبي و بيولوژي فرانسه

-        عضو رسمي انجمن شيمي بيولوژي فرانسه

-        عضو رسمي انجمن شيمي كلينيكي سوئيس

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي 1354-1357

-        مدير گروه بيوشيمي 1349

 

سوابق علمي :

کتاب:

-        بيوشيمي‌ خون‌، مدفو‌ع‌، مايع‌ نخا‌ع‌ شوکي‌، شيره‌ معد‌ي‌

-        بيوشيمي آزمايش‌هاي ادرار

-        بيوشيمي روش استفاده از حشره كش‌ها

-        آفت كش‌ها

-        بيوشيمي در پزشكي وبيولژي

مقاله:

-        تأليف مقالات متعدد در مجلات علمي

تاريخ فوت : 1368


[1] - از سال 1354 لغايت 1357 تشكيلات دانشگاه پزشكي به چهار دانشكده‌ي علوم پايه، پهلوي سابق، رازي و داريوش كبير (سابق) تقسيم گرديد كه در اين مدت آقايان دكتر الكساندر باقديانس، دكتر فرهنگ باقري، دكتر حميد ثابتي و دكتر نصرت‌الله عاملي به ترتيب رياست دانشكده‌هاي مذكور را عهده‌دار بودند.

دكتر احمد ابوالقاسم پيرنيا( سيزدهمين رئيس دانشکده )
دكتر احمد ابوالقاسم پيرنيا.jpg

درسال 1292 در تهران متولد شدند. تحصيلات ابتدائي را در مدرسه سن لويي و ابتداي دوره  متوسطه را در مدرسه فرانکو پرسان و بقيه دوره متوسطه را در رشته طبيعي در مدرسه دارالفنون در تهران گذرانيده و پيش از اخذ ديپلم در سال 1313 براي تحصيل طب به کشور فرانسه عزيمت نمودند ايشان دوره پزشکي و پره کلينيکال را در پاريس و بقيه تحصيلات پزشکي را از سال سوم به بعد در دانشگاه برلن ادامه داده و در سال 1320 فارغ التحصيل شدند .در همان سال براي گذراندن دوره دوساله دستياري اجباري عازم اطريش شدند و به‌عنوان دستيار در گروه آسيب شناسي دانشكده‌ي وين مشغول كار شدند و بعد از يكسال كار در قسمت بيماري‌هاي قلب دانشكده‌ي پزشكي وين در سال 1324 به ايران  مراجعت نمودند و در سال 1325 به استخدام وزارت بهداري درآمدند و به‌عنوان رئيس بخش داخلي بيمارستان فيروزآبادي منصوب شدند.  در سال 1329 به‌عنوان دانشيار باليني دانشکده‌ي پزشکي در بيمارستان رازي مشغول خدمت شدند.

سوابق اجرائي:

-        رئيس بخش بيماري‌هاي دروني بيمارستان فيروزآبادي

-        دانشيار كرسي پزشكي باليني بيمارستان رازي

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي1351-1354

-        رئيس بيمارستان امام خميني (هزار تخت خوابي سابق)

سوابق علمي:

کتاب:

-        نشانه شناسي بيماري‌هاي قلب

مقاله :

-        تأليف مقالات متعدد در مجلات معتبر علمي

دكتر كمال الدين آرمين( دوازدهمين رئيس دانشکده )
دكتر كمال الدين آرمين.jpg

در سال 1294 در تهران متولد شد پدرش از روحانيون بنام تهران و از مبارزان آن زمان بنام شيخ محمدرضا مجتهد قمي (آيت اله صدر آرمين) بودند تحصيلات ابتدائي را در مدرسه حسينيه و تحصيلات متوسط را ابتدا در دبيرستان تدين و سپس دبيرستان ثروت به پايان رساند در سال 1313 با سختي زياد وارد مدرسه طب شدند و در سال 1319 در رشته پزشكي فارغ التحصيل گرديد بعد از اتمام دوره سربازي در فرودين سال 1322 به سمت دستياري و رئيس درمانگاه يا استاديار كنوني مشغول كار شد در سال 1328 به دعوت آكادمي بين المللي پزشكي آمريكا رهسپار آن كشور شده و در دانشگاه جانز هاپكينز در گروه بافت پروفسور گاي به مطالعه روي بيماري هوچكين پرداخت. در سال 1329 براي ادامه تحصيل به دعوت پروفسور ابرلين به كشور فرانسه عزيمت نموده و در انستيتو سرطان پاريس در گروه هماتولوژي بيمارستان به‌صورت بورسيه مدتي را به مطالعه مشغول شده و گزارش كار خود را تحت عنوان مطالعه بافت و آسيب شناسي گانگليون در 64 بيمار در انستيتو كانسر پاريس تنظيم و به دانشكده تسليم كرد.

در سال 1334 با راي شوراي دانشكده به استاد كرسي آسيب شناسي انتخاب شد در سال 1352 به دعوت شهرباني کل کشور و موافقت دانشگاه براي مدت دو سال مامور به ايجاد آزمايشگاه تحقيقات جنايي شدند. هم‌چنين در اولين انتخابات سازمان نظام پزشکي تهران به‌عنوان نماينده‌ي پزشکان تهران انتخاب شدند موزه آسيب شناسي دانشکده‌ي پزشکي که در نوع خود بي نظير مي‌باشد توسط وي بنيانگذاري و ايجاد شد.

سوابق اجرائي:

-        عضو آكادمي علوم نيويورك

-        عضو انجمن بين المللي آسيب شناسي

-        عضو انجمن بين المللي جراحان

-        عضو هيات امناء فرهنگستان علوم پزشكي

-        موسس آزمايشگاه تحقيقات جنابي شهرباني كل كشور

-        سرپرست گروه آسيب شناسي دانشكده‌ي پزشكي دانشگاه ايران

-        مدير گروه پزشكي قانوني دانشكده‌ي پزشكي دانشگاه ايران

-        سرپرست گروه آسيب شناسي، بافت شناسي و جنين شناسي دانشگاه آزاد

-        عضو هيات تحريريه مجلس

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي 1350-1351

-        رئيس انستيتوعالي بيمارستان‌ها

-        عضو كميته‌ي ترفيع انتصابات دانشكده‌ي پزشكي تهران

-        مدير گروه آسيب شناسي دانشكده‌ي پزشكي تهران

-        معاون فني و تحقيقاتي دانشكده‌ي پزشكي تهران

-        نماينده‌ي دانشگاه تهران در كنگره انرژي اتمي در زمان صلح

-        دبير کل سازمان نظام پزشکي تهران

 

سوابق علمي:

کتاب:

-        آسيب شناسي بيماري‌هاي دهان و دندان

-        آسيب شناسي بيماري‌هاي خون

-        آسيب شناسي بيماري‌هاي سلسله رتيكولوآندوتليال (كليات)

-        آسيب شناسي بيماري‌هاي سلسله رتيكولوآندوتليال (اعضاء)

-        سرطان شناسي (كليات)

-        ‌آسيب‌ شناسي‌، ‌آزردگي‌ها‌ي‌ سورنال‌ ‌غده‌ فوق‌ کليو‌ي‌

-        سرطان شناسي (اعضاء)

-        آسيب شناسي عمومي در دو جلد

-        آسيب شناسي اختصاصي در دو جلد

مقاله :

-        تأليف چندين مقاله علمي در مجلات معتبر ايراني و خارجي

 

تاريخ فوت: سال 1374

 

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاريخ دفن

سن

شماره قطعه

شماره رديف

شماره قبر

نام گورستان

كمال الدين

آرمين

محمدرضا

12/03/1374

80

0

0

0

بهشت زهرا

 

دكتر نصراله مقتدر مژدهي( يازدهمين رئيس دانشکده)
دكتر نصراله مقتدر مژدهي.jpg

در سال 1300 در شهر رشت متولد شدند. تحصيلات متوسط را در دبيرستان شاپور رشت گذرانده و  تحصيلات عالي خود را در رشته پزشكي دانشكده‌ي پزشكي تهران در سال 1325 بپايان رسانيد خدمت وظيفه را در دانشكده‌ي افسري انجام داد در سال 1328 دانشيار كرسي بيماري‌هاي گندزدا شد و در سال 1330 براي ادامه تحصيل به كشور انگلستان عزيمت كرده و بعد از بازگشت به ايران براي تدريس به دانشكده‌ي پزشكي شيراز عزيمت نمودند. در سال 1340 به تهران بازگشته و عضو شوراي دانشكده‌ي پزشكي گرديدند در سال 1344 براي ادامه تحصيل به كشور امريكا عزيمت نموده و بعد از حدود دو سال به ايران مراجعت كرد.


سوابق اجرائي:

-        رئيس بخش عفوني بيمارستان پهلوي

-        عضو كميته‌ي بيماري‌ها

-        رئيس دانشكده‌ي‌ پزشكي 1348-1349

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي مشهد

-        وزير بهداري و بهزيستي

سوابق علمي:

کتاب :

-        تب ( راهنماي تشخيص انواع تب و بيماري‌هاي تب دار)

-        بيماري‌هاي عفوني

مقاله:

تأليف مقالات متعدد در مجلات علمي
دکتر محسن ضيائي( دهمين رئيس دانشکده )
دکتر محسن ضيائي.jpg

در سال 1306 شمسي در تربت حيدريه متولد شد تا سن 5 سالگي در تربيت حيدريه بودند و بعد به همراه پدرش دکتر عليرضا ضيائي  که براي کار در بيمارستان تازه تأسيس مشهد دعوت شده بود به همراه خانواده رهسپار مشهد شدند ايشان تحصيلات ابتدائي  و اوايل دوره  متوسطه را در تربت حيدريه و مشهد مقدس گذرانده و تحصيلات متوسطه خود را در دبيرستان البرز به اتمام رساندند  بدليل اينکه زبان فرانسه به‌عنوان زبان خارجي در دبيرستان‌هاي ايران تدريس مي‌شد و با زبان انگليسي آشنايي نداشتند تصميم داشتند که يکسال در آمريکا به تحصيل زبان انگليسي بپردازند اما تاخير در امکان مسافرت باعث شد در کنکور رشته پزشکي دانشگاه تهران شرکت کرده و بعد از چند ماهي تحصيل در اين دانشگاه راهي کشور آمريکا شدند پس از ورود به نيويورک تا چند ماه به آموختن زبان انگليسي پرداخت و متوجه شدند که شرط ورود به دانشکده‌ي پزشکي جان هاپکينز داشتن درجه ليسانس بيولوژي مي‌باشد بنابر اين در کالج ديويس شروع به تحصيل نموده و در برنامه اي فشرده دوره چهار ساله را در دوسال به اتمام رسانده و با بالاترين رتبه وارد دانشکده‌ي پزشکي جان هاپکينز شدند. پس از دريافت درجه دکتري پزشکي عمومي، دوره تخصصي بيماري‌هاي کودکان را در بيمارستان جان هاپکينز و سپس در بيمارستان اطفال ‌هاروارد ادامه داده و پس از طي يک دوره تخصصي در بيماري‌هاي عفوني به ايران بازگشته و رياست بخش کودکان بيمارستان نمازي شيراز را عهده دار شدند در سال 1996 م. با حفظ سمت، مرخصي دو ساله گرفته و به‌عنوان رئيس بخش درمانگاه کودکان بيمارستان جان هاپکينز مشغول به کار  شدند پس از اتمام دوره مرخصي و مراجعت به ايران در سال 1967 م.  معاونت دانشگاه شيراز به وي سپرده شد و بعد از يکسال رياست دانشگاه مشهد و سپس رياست دانشکده‌ي پزشکي تهران به وي محول گرديد پس از مدت کوتاهي  در سال 1356 به علت علاقه به تدريس و پژوهش و پرداختن به کارهاي درماني از رياست دانشکده‌ي پزشکي کناره گيري نموده و تقاضاي بازنشستگي نمودند.


سوابق اجرائي:

-        رئيس بخش کودکان بيمارستان نمازي شيراز

-        معاونت دانشگاه علوم پزشکي شيراز

-        رياست دانشگاه علوم پزشکي مشهد

-        رئيس دانشکده‌ي پزشکي 1348

-        رئيس بخش کودکان بيمارستان راچستر

-        مشاور سازمان بهداشت جهاني

سوابق علمي :

کتاب

-        طب کودکان

-        دانستني‌هاي شنيدني در طبابت کودکان

-        پاتوفيزيولوژي بيماري‌هاي کودکان

مقاله:

-        تأليف و چاپ بيش از 150 مقاله در مجلات معتبر پزشکي امريکا


دكتر ابراهيم سميعي( نهمين رئيس دانشکده )
دكتر ابراهيم سميعي.jpg

در سال 1294 در تهران متولد شدند. تحصيلات ابتدائي و متوسط را تا سال دهم در مدرسه شرف گذراندند و در سال 1312 به همراه پدرش عنايت اله سميعي(وزير مختاروقت ايران) به برلين رفته و دوران متوسط را در آنجا به پايان رسانيد و در سال 1314 وارد دانشكده‌ي طب مونيخ گرديده تحصيلات طب خود را در آن شهر و دانشگاه هايدلبرگ ادامه داد و در سال 1318 فارغ التحصيل شد از آن پس در دانشگاه مونيخ به‌عنوان آسيستان جراحي عمومي بكار پرداخت پس از سه سال كه در اين رشته كار كرد رياست بيمارستان شهر آبيلينگ را عهده دار شد و تا اتمام جنگ جهاني دوم در آن بيمارستان بود بعد از اين‌كه به کشور مراجعت كردند در بيمارستان فيروزآبادي مشغول كار شدند و در سال 1329 به دانشياري كرسي جراحي اعصاب دانشكده‌ي پزشكي منصوب گرديدند ايشان بنيانگذار جراحي مغز و اعصاب در ايران بودند و در پنجاه سال گذشته صدها متخصص جراحي مغز و اعصاب تحويل جامعه پزشكي ايران داده‌اند. ايشان به زبان‌هاي روسي، انگليسي، فرانسه، آلماني آشنا بودند و در كنفرانس‌هاي علمي در سراسر جهان حضور مي‌يافتند تا با تازه‌هاي رشته مغز و اعصاب آشنا شوند.

 

سوابق اجرائي:

-        -رئيس بخش جراحي بيمارستان فيروزآبادي

-        -رئيس دانشكده‌ي پزشكي1348-1347

سوابق علمي:

-        مقالات علمي مربوط به جراحي مغز و اعصاب در مجلات آلمان، سويس و تهران

تاريخ فوت : 1380

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاريخ دفن

سن

شماره قطعه

شماره رديف

شماره قبر

نام گورستان

ابراهيم

سميعي

عنايت اله

09/10/1380

86

239

93

25

بهشت زهرا

دكتر محمدعلي حفيظي( هشتمين رئيس دانشکده )
دكتر محمدعلي حفيظي.jpg

درسال  1296 متولد شد. تحصيلات ابتدائي و متوسط خود را در يزد و تحصيلات عالي را در رشته پزشکي دانشكده‌ي پزشكي تهران شروع و در سال 1318 فارغ التحصيل شدند. خدمت وظيفه را در بهداري لشكر 8 مكران انجام داده و در سال 1321 به استخدام دانشگاه درآمدند  و به سمت پزشك بهداري آموزشگاه‌ها منصوب شد.ند در سال 1323 زير نظر دکتر قريب استاد کرسي بيماري‌هاي کودکان براي اخذ گواهينامه تخصصي در رشته کودکان ادامه تحصيل دادند. درسال 1325 از بهداري آموزشگاه‌هاي حومه به دانشکده‌ي پزشکي منتقل و در سال 1327 به‌عنوان رئيس درمانگاه و رياست کتابخانه و هم‌چنين سمت سردبير مجله‌ي دانشکده‌ي پزشکي منصوب شدند در تاريخ   1330  به رتبه دانشياري در بيماري‌هاي عمومي ارتقا يافته و درسال 1333 به درجه استادي رسيدند  در فاصله زماني 1339 تا 1344 توسط دکتر جهانشاه صالح رئيس وقت دانشکده‌ي پزشکي با حفظ سمت‌هاي قبلي خود به‌عنوان نماينده‌ي دانشکده  در شوراي مالي دانشگاه و معاونت اداري، آموزشي و نيز مجري طرح تجهيز گروه راديولوژي و تشکيل دوره راديولوژي انتخاب شده و در نهايت در سال 1346 به‌عنوان رئيس دانشکده‌ي پزشکي منصوب  شدند.

سوابق اجرائي:

-   معاون كتابخانه و انتشارات فني

- رئيس درمانگاه

- رياست كتابخانه و انتشارات فني

- دانشيار كرسي بيماري‌هاي همگاني و تجربي

- سردبير مجله دانشكده‌ي پزشكي

- مدرس بيماري‌هاي عمومي و بهداشت آموزشگاه عالي مامائي

- عضو هيات تحريريه مجله ماهانه دانشکده‌ي پزشکي

- عضو هيات مميزه دانشگاه تهران 

- رئيس دانشكده‌ي پزشكي1346-1347

سوابق علمي :

کتاب:

 بهداشت عمومي و بيماري‌هاي عمومي

مقاله:

تأليف مقالات متعدد در مجلات علمي
دكتر احمد فرهاد معتمد(هفتمين رئيس دانشکده )
دكتر احمد فرهاد معتمد.jpg

در سال 1281 در تهران متولد شدند. تحصيلات ابتدائي و متوسطه را در تهران در مدرسه قاجاريه و دارالفنون به پايان رسانيدند و تحصيلات عاليه خود را در برلن و هايدلبرك در رشته پزشكي انجام داده و در سال 1928 .م از دانشگاه فارغ التحصيل شد و اجازه نامه رسمي طبابت در آلمان را دريافت كرده و بعد از آن بمدت چهار سال براي احراز تخصص در رشته راديولوژي در كلينيك دانشكده‌ي پزشكي فرانكفور سورلومن كار كرد و در سال 1933م. به ايران مراجعت نمود و به سمت استاد راديولوژي در دانشكده‌ي پزشكي تهران منصوب شدند. در سازمان نوين دانشکده‌ي پزشکي استادي کرسي فيزيک پزشکي و رياست بخش راديولوژي بيمارستان پهلوي به‌عهده ايشان محول شد.

در سال 1945 تا 1947 .م به اروپا و امريكا سفر نموده و در اين مسافرت‌ها كه در حدود دو سال به طول انجاميد با كلينيك‌هاي راديولوژي اروپا و امريكا و پيشرفت‌هاي حاصله در اين رشته آشنايي يافتند. ايشان پس از مرحوم دكتر حبيب عدل از نخستين كساني است كه دستگاه راديولوژي را براي كمك به تشخيص بيماري‌ها به ايران آوردند. ايشان در سال 1952م. به دعوت دولت آمريکا مجددا به آن کشور مسافرت نموده و پس از مطالعات جديد در رشته راديولوژي به‌ويژه نحوه استفاده از تحقيقات اتمي در پزشکي به ايران مراجعت نمودند و بنا به انتخاب شوراي دانشگاه در سال 1336 به رياست دانشگاه منصوب شدند.

سوابق اجرايي:

-           استاد كرسي فيزيك پزشكي

-           رئيس بخش راديولوژي بيمارستان پهلوي 

-           رئيس دانشكده‌ي پزشكي 1342- 1336

-           رئيس دانشگاه تهران1336

سوابق علمي:

کتاب:

فيزيك پزشكي طبق برنامه دانشكده‌ي پزشكي

مقاله :

مقالات متعددي از ايشان درباره راديولوژي كه در مجلات آلمان چاپ شده است.

تاريخ فوت: سال 1357

جهانشاه صالح( ششمين رئيس دانشکده )
showpic.jpg

در سال 1283 شمسي به دنيا آمد.  نام پدرش مرحوم ميرزا حسن خان مبصرالممالک بود. تحصيلات ابتدائي را در دبستان علميه كاشان و دوره متوسطه را در كالج امريكائي در تهران خاتمه داد. پس از اتمام کالج به علت تسلط به سه زبان انگليسي، فرانسه و عربي در وزارت ماليه به‌عنوان مامور اداره کل ملزومات مملکتي شروع بکارکرد و  تحصيلات عاليه را ابتدا در دانشكده‌ي علوم دانشگاه سيراكيوس نيويورك شروع كرده و موفق به دريافت درجه دكتري پزشكي شد. سپس دکتري تخصصي خود را در رشته زنان و زايمان از دانشکده‌ي پزشکي کلمبيا  دريافت کردند وي در سال 1313 به همراه همسر آمريکايي خود عازم ايران شده و با تدريس در تالار تشريح دانشکده‌ي پزشکي مشغول به کار شدند. طي چندين سالي كه در امريكا اقامت داشتند در بيمارستان‌هاي شهر نيويورك مشغول كار شده و عضو رسمي انجمن پزشكان نيويورك و جامعه پزشكي امريكا بودند. نظام امريکايي در آموزش عالي توسط وي در دانشگاه‌هاي ايران جايگزين نظام آموزشي فرانسوي گشت.

در سال 1327 در کنار کار آموزش به‌عنوان رئيس دانشکده‌ي پزشکي منصوب شد. فضل الله زاهدي پس از کودتاي 28 مرداد سال 1332 کابينه خود را تشکيل داد در اين کابينه جهانشاه صالح به‌عنوان وزير بهداري معرفي گرديد و اين سمت را در دو کابينه ديگر زاهدي نيز بر عهده داشت.

پس از زاهدي حسين علاء  در 20 فروردين 1334 شمسي کابينه خود را تشکيل داد و در اين کابينه نيز وزارت بهداري به‌عهده جهانشاه صالح واگذار شد. و هم‌چنين در زمان کابينه جعفر شريف امامي نيز که در 9 شهريور 1339 تشکيل گرديد در اين کابينه نيز و زارت بهداري را برعهده داشتند.

ايشان مدت‌ها سناتور انتصابي مجلس نيز بودند وي در 18 ارديبهشت ماه 1342 به رياست دانشگاه تهران انتخاب شدند.

 


سوابق اجرائي:

-        استاد تشريح دانشكده‌ي پزشكي

-        رئيس بيمارستان وزيري

-        رئيس دانشگاه تهران 1342

-        رئيس بخش جراحي زنان

-        رئيس آموزشگاه عالي مامائي

-        رئيس و جراح بيمارستان زنان

-        عضو شوراي عالي فرهنگ

-        استاد كرسي بيماري‌هاي زنان

-        نماينده‌ي رسمي ايران در كنگره‌هاي جراحي امريكا

-        نماينده‌ي رسمي جمعيت شير و خورشيد

-        رئيس هيأت نمايندگي ايران در كنفرانس بهداشت جهاني

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي1327-1334

سوابق علمي:

کتاب:

-        كتاب بيماري‌هاي زنان سال 1320

-        زايمان طبيعي و غير طبيعي سال 1322


مقاله:

-        تأليف مقالات متعدد در مجلات علمي

 

تاريخ فوت :1375

 

 

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاريخ دفن

سن

شماره قطعه

شماره رديف

شماره قبر

نام گورستان

جهانشاه

صالح

حسن

03/10/1375

93

0

0

0

بهشت زهرا

 

 

دكتر منوچهر اقبال( پنجمين رئيس دانشکده)
eghbal.JPG

منوچهر اقبال فرزند حاج مقبل‌السلطنه خراساني معروف به اقبال‌التوليه در سال 1288ش در مشهد متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در مشهد و تهران به پايان رسانيد و براي تكميل تحصيلات خود در سال 1305 به اروپا عزيمت نموده و در دانشكده‌ي علوم مون پيله و دانشكده‌ي پزشكي پاريس مشغول به تحصيل شدند و بعد از اتمام تحصيلات در سال 1312 به ايران مراجعت كردند. از سال 1312 تا 1320 عهده‌دار مشاغل پزشكي بسياري از جمله استاد دانشكده‌ي پزشكي تهران بوده‌اند. ايشان در زمان اولين کابينه  احمد قوام به‌عنوان وزير بهداري منصوب شده و در دومين کابينه احمد قوام وزارت پست و تلگراف را برعهده گرفتند و مجدد در کابينه سوم وزارت بهداري را عهده دار شدند 

ايشان در سال 1331 عازم اروپا شدند و بعد از كودتاي 1332 به ايران بازگشتند و در سال 1334 به رياست دانشکده‌ي پزشکي انتخاب شدند   پس از نخست وزيري ايشان كه هم‌زمان  رياست دانشگاه تهران را نيز برعهده داشتند  نماينده‌ي دوره بيستم مجلس شورا از مشهد بود که  مورد تعرض دانشجويان قرار گرفت و اتومبيلش به آتش كشيده شد. پس از اين ماجرا ايشان از ايران خارج شدند و در سال 1342 كه به ايران بازگشتند به مدير عاملي شركت نفت ايران منصوب شدند تا پايان حيات خود در اين سمت باقي مانده  ودر روز چهارم آذر 1356 در سن 68 سالگي بر اثر سكته قلبي درگذشت.

سوابق اجرائي:

-           رياست بهداري شهرداري مشهد

-           رياست بخش بيماري‌هاي گندزدائي بيمارستان رازي

-           دانشيار دانشكده‌ي پزشكي در سال 1318

-           رئيس بخش بيماري‌هاي گندزائي دانشكده‌ي پزشكي

-           عضو شوراي عالي بنگاه پاستور ايران

-           عضو هيأت مديره‌ي سازمان خدمات اجتماعي

-           عضو هيأت مديره‌ي شير و خورشيد سرخ ايران

-           عضو شورايعالي بهداشت

-           وزير بهداري

-           وزير پست و تلگراف

-           معاون وزارت فرهنگ

-           معاون وزارت راه

-           عضو پيوسته بيمارستان‌هاي پزشكي پاريس

-           رئيس دانشكده‌ي پزشكي 1336-1334

-           نماينده‌ي مشهد در دوره‌ي بيستم مجلس شوراي

-           نخست وزير 1339-1336

-           مدير عامل شركت نفت ايران

-           رئيس دانشگاه تبريز

-           استاندار آذربايجان

 

تاريخ فوت: 1356

دکتر جواد آشتياني( چهارمين رئيس دانشکده )
دكتر جواد آشتياني.jpg

در آبانماه سال 1275 در تهران متولد شد تحصيلات ابتدائي را در مدرسه اسلام و ثروت و تحصيلات متوسطه را در سال 1292 در دارالفنون به پايان رسانيد. درهمان سال به سمت كارمند اداره ترجمه و تأليف وزارت فرهنگ مشغول كار شد هم زمان با كار اداري مشغول تحصيل در رشته طب شد. در سال 1919 ميلادي به اروپا رفته و مجددا تحصيلات پزشكي را از ابتدا در دانشكده‌ي پزشكي پاريس شروع كرد و در سال 1925.م موفق به اتمام دوره پزشكي شد بعد از آن سال‌ها در بيمارستان‌هاي پاريس عنوان دستيار رسمي مشغول بكار بود و در سال 1933م. به ايران مراجعت كرد و به سمت استاد تشريح در دانشكده‌ي پزشكي منصوب شد و در سال 1314 به سمت  استاد كرسي بهداشت و معاونت دانشكده‌ي پزشكي منصوب گرديد.

 در سال 1322 بجاي دكتر شارل ابرلين كه در مسافرت بود از طرف شوراي دانشكده به سمت رياست دانشكده‌ي پزشكي انتخاب شد بعد از برگشت دكتر ابرلين از اين مقام كناره گيري كرد و مجددا سال 1327 براي بار دوم به رياست دانشكده انتخاب شد.

سوابق اجرائي:

-           عضو صليب سرخ جهاني

-           عضو بهداشت عمومي بين المللي

-           نماينده‌ي رسمي ايران در كنفرانس‌هاي بهداشتي بين المللي

-           پزشك و بازرس كل محصلين الزامي در اروپا

-           رئيس تعليمات عاليه وزارت فرهنگ

-           رئيس بهداري بانك ملي ايران

-           رئيس بخش پزشكي بيمارستان گوهرشاد

-           بازرس كل بيمارستان‌ها تهران

-           نماينده‌ي مردم تهران در مجلس

-           مدير عامل سازمان خدمات اجتماعي

-           رئيس دانشكده‌ي پزشكي1322-1327( در دو دوره‌ي متناوب )

-           عضو شوراي عالي فرهنگ

-           عضو هيأت مديره‌ي بنگاه پاستور ايران

-           عضو شوراي دانشگاه

دکتر امير خان امير اعلم( سومين رئيس دانشکده)
دكتر امير خان اميراعلم.jpg

دکتر امير خان امير اعلم فرزند حاج علي اکبر خان قزويني  در سال  1255 شمسي   در تهران به دنيا آمد  و بعلت اينکه پدرش رايزن فرهنگي ايران در بغداد بود تحصيلات مقدماتي خود را در بيروت به اتمام رسانيد. در زمان مظفرالدين شاه همراه ديگران جهت ادامه تحصيل در رشته طب به هزينه دولت عازم اروپا شد و در دانشكده‌ي پزشكي فرانسوي بيروت مشغول به تحصيل شده و درسال 1280 فارغ التحصيل شد. در اواخر سال 1900 ميلادي به فرانسه عزيمت نموده و در مدرسه طبي نظامي ليون مشغول به تحصيل شد و در سال 1904 ميلادي تحصيلات خود را در دانشگاه ليون به اتمام رساند. او در کنفرانس بين المللي بهداشت در سال1902 ميلادي بوشهر را به‌عنوان بندر صحي رسمي ايران شناساند و به اين علت موفق به دريافت نشان درجه اول از دولت فرانسه گرديد.

در سال 1906 ميلادي به ايران مراجعت كرده و به استادي تشريح در مدرسه طب و عضويت در مجلس انتخاب گرديد. در سازمان نوين دانشكده‌ي پزشكي در سال 1318 استادي كرسي كالبد شناسي و رياست دستگاه ابن سينا به ايشان واگذار شد. در سال 1321 بجاي آقاي دكتر شارل ابرلين كه در مسافرت بود از طرف شوراي دانشكده رياست دانشكده‌ي پزشكي را بر عهده گرفتند. در سال 1327 به وزارت بهداري انتخاب شد ولي پس از مدت كوتاهي بدليل بيماري از كار كناره گرفتند.

ايشان در سال 1329 به تقاضاي خود بازنشسته شدند و طبق راي شوراي دانشكده در زمره استادان افتخاري دانشكده درآمدند. از اقدامات مهم ايشان مي‌توان قانون آبله كوبي عمومي، تأسيس و مجهز كردن چندين بيمارستان و تنظيم تشكيلات بهداري و ژاندارمري را نام برد. به همين منظور به پاس خدمات بهداشتي- فرهنگي كه ايشان انجام داده بود و طبق نظر شوراي دانشگاه طي مراسمي بيمارستان نسوان كه خود پايه گذار و مؤسس آنجا بودند را به نام ايشان (بيمارستان اميراعلم) نامگذاري كردند. در سال 1340 در 84 سالگي در تهران درگذشت.


سوابق اجرائي:

-        رياست بهداري ارتش 1328 ه.ق. با درجه‌ي سرتيپي

-        مؤسس بيمارستان نظامي احمديه1332 ه.ق.

-        رياست مجلس حفظ الصحه 1335ه.ش..

-        عضو شورايعالي فرهنگ1338ه.ق

-        وزير فوائد عامه 1338ه.ق

-        نماينده‌ي مردم مشهد در دوره چهارم و پنجم مجلس

-        نماينده‌ي مردم دره‌ي گز در دوره‌ي هفتم

-        نماينده‌ي مردم شاهرود در دوره‌هاي هشتم و نهم

-        وزير فرهنگ 1339ه.ق.

-        مؤسس و نايب رئيس جمعيت شير و  خورشيد1302

-        سناتور نخستين دوره‌ي مجلس سنا

-        رياست كل بهداري كشور

-        رئيس تالار تشريح دانشكده‌ي پزشكي 1314

-        نايب رئيس فرهنگستان 1318

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي 1321-1322

-        وزير بهداري1327


سوابق علمي:

كتاب:

-        كالبد شناسي توصيفي در نه جلد

-        حفظ الصحه در اسلام

مقاله:

-        تأليف مقالات متعدد در مجلات علمي

 

تاريخ فوت: 1340
دكتر شارل ابرلين(دومين رئيس دانشکده )
ابرلین.jpg
 

در سال 1895 ميلادي در متز  يكي از شهرهاي شرقي كشور فرانسه متولد شده و تحصيلات ابتدائي و دبيرستاني خود را در شهر آلزاس  به پايان رساند. در سال (1913 .م) در استراسبورك بفراگرفتن دانش پزشكي پرداخت و در سال 1919. م آن‌را بپايان رساند در همان هنگام در بخش آسيب شناسي دانشكده‌ي پزشكي استراسبورك به‌عنوان دستيار مشغول بكار شد. در سال 1928.م به دانشياري كرسي آسيب شناسي دانشكده‌ي پزشكي پاريس و در سال 1938.م به استادي كرسي بهداشت و باكتريولوژي دانشكده‌ي پزشكي استراسبورك رسيدند. در سال 1318 ه.ش. دولت ايران مصمم شد كه رياست دانشكده‌ي پزشكي تهران را به يك استاد فرانسوي واگذار كند و دولت فرانسه دكتر شارل ابرلين را براي اين خدمت معرفي نموده و طبق قانون مصوب نهم بهمن ماه 1318 از تاريخ دوم ديماه 1318 تا آخر روز پانزدهم شهريور ماه 1321 به سمت رياست و استادي دانشكده‌ي پزشكي استخدام شد و طبق قانون مصوب دوم اسفندماه 1321 و قانون مصوب دوم آبانماه 1323 استخدام ايشان از تاريخ 17 ارديبهشت ماه 1323 بمدت دوسال تجديد گرديد و نيز طبق تصويب نامه مصوب هشتم فروردين ماه 1325 هيأت وزيران مجددا از تاريخ 17 ارديبهشت ماه سال 1325 بمدت دو سال ديگر استخدام شد. ايشان طي سال‌هاي 1318 تا 1326 دو دوره رياست دانشكده‌ي پزشكي را بر عهده داشتند و علاوه بر توانايي‌هاي علمي, داراي تجربه در سازماندهي و برنامه ريزي آموزش پزشكي بودند. تجديد سازمان دانشكده‌هاي گروه علوم پزشكي در سال‌هاي گذشته  مديون تلاش‌هاي ايشان است. در طي اين دوران سازمان تازه اي در دانشكده‌ي پزشكي, داروسازي و دندانپزشكي ايجاد شد.

اقدام بسيار مهم ديگر پروفسور تلاش در واگذاري بيمارستان‌هاي شهرداري يعني زايشگاه و شيرخوارگاه و تيمارستان در تهران به دانشکده ي پزشکي بود. و اين عمل موجب شد تا امکانات آموزشي باليني و بيمارستان‌هاي بيش‌تري را براي دانشکده ي پزشکي فراهم آورد.

در سال 1319 ه. ش. اساسنامه و قانون تأسيس دانشگاه اصلاح شد, بخشي از اين اصلاحات مربوط به تغييرات برنامه‌هاي مورد نظر ايشان
بوده است.

شارل ابرلين مقالات متعددي در باره تومورهاي مختلف و منشاء آن‌ها انتشار داد. مي‌توان گفت هيچ دانشجوي پزشکي يا پزشک فرانسوي زباني نيست که کتاب پر ارزش  PREDIS D,ANATOMIE PATHOLOGIQUE که به وسيله پروفسور روسي ولرو و ابرلن نوشته شده است نشناسد يا نخوانده باشد. ابرلن بخش اعظم زندگي خود را وقف سرطان شناسي تجربي نمود که نتيجه آن انتشار مقالات متعددي با ساير همکارانش بود.

مهم ترين و با اهميت ترين فعاليت علمي شارل ابرلين موضوع دکترين ويروسي بودن سرطان بود که موجب شد نامش براي هميشه در سرطان شناسي باقي بماند و به‌عنوان پيشقراول و پيشاهنگ اين مساله شناخته شود. [1]

سوابق اجرايي:

-        رياست كارهاي عملي آسيب شناسي دانشكده‌ي استراسبورك

-        رياست بخش تجربي انستيتوكانسر فرانسه

-        نماينده‌ي رسمي دولت فرانسه در كنگره‌هاي بين المللي بروكسل و برلين و مادريد

-        نماينده‌ي رسمي دولت فرانسه در آكادمي بين المللي تعليم تكميلي پزشكان

-        عضويت در شوراي عالي بهداشت فرانسه

-        رئيس دانشكده‌ي پزشكي1318-1326(در دو دوره متناوب)

سوابق علمي:

كتاب:

-          PROBLEM DU CANCER

-          PREDIS D,ANATOMIE PATHOLOGIQUE

 

مقاله :

بيش از 300 مقاله در نشريات معتبر پزشکي  به زبان فرانسه[2]

تاريخ فوت: 1960[1] - شمس شريعت تربقان، پروفسور ابرلن و نقش او در آموزش پزشکي نوين ايران، تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تهران، 1385ص 49-53

[2] - مشخصات کتابشناختي کليه مقالات در کتاب پروفسور ابرلن و نقش او ... نوشته شمس شريعت تربقان آمده است.

دكتر محمدحسين لقمان ادهم( اولين رئيس دانشکده )
دكتر محمدحسين لقمان ادهم                 دكتر محمدحسين لقمان ادهم.gif
(۱۳۱۸-۱۳۱۲)

در سال 1258 شمسي در تبريز متولد شد. پدر ايشان زين العابدين خان لقمان الممالك كه تحصيلات  خود را در دانشكده‌ي پزشكي پاريس انجام داده و پس از مراجعت به ايران در تبريز به سمت طبيب مخصوص وليعهد وقت محمدعلي ميرزا مشغول كار شد وي با بودجه شخصي خود مدرسه لقمانيه را با اسلوب اروپايي تأسيس كرد و ديپلم اين مدرسه را دولت فرانسه و روسيه معادل ديپلم كامل متوسطه مي‌شناختند.

دكتر لقمان ادهم تحصيلات مقدماتي و متوسطه را در تبريز در مدرسه لقمانيه انجام داده و چندي معلم جغرافيا و ناظم آن مدرسه بود. سپس نزد اساتيد فن و پدر خود طب ايراني را فرا گرفت و معين الاطبا لقب گرفت. در سال 1318 ه. ق به فرانسه مسافرت كرد و در دانشكده‌ي پزشكي پاريس مشغول تحصيل شد. در سال 1908 ميلادي با درجه ممتاز فارغ التحصيل شد. در سال 1327 ه. ق به ايران بازگشتند و به سمت طبيب مخصوص احمد شاه به لقب لقمان الدوله منصوب و به عضويت مجلس حفظ الصحه انتخاب گرديد و در عملي ساختن آبله كوبي سعي فراواني كرد. در سال 1335 ه. ق رياست كلاس طب مدرسه دارالفنون را عهده دار شد و پايه و اساس دانشكده‌ي پزشكي را پي‌ريزي نمود و كلاس طب را از دارالفنون مجزا و تبديل به مدرسه طب كرد. مدرسه در آن موقع شامل چهار كلاس بود و او علاوه بر رياست, تدريس بيماري‌هاي عفوني و تشخيص بيماري‌ها را بر عهده گرفت و  600 جلد كتب شخصي خود را به مدرسه اهدا كرد. در سال 1338 ه. ق به اتفاق دكتر حكيم الدوله جزء ملتزمين احمدشاه به اروپا مسافرت كرد و در بازديد از بنگاه پاستور شاه را به تأسيس چنين بنگاهي در ايران تشويق كرد و براي اين كار دكتر منارد فرانسوي را استخدام و به ايران آورد. در سال 1312 شمسي به سمت پزشك مخصوص رضا شاه منصوب شدند. در سال 1317 از رياست دانشكده‌ي پزشكي و خدمات رسمي دولتي به دليل بيماري كناره گيري كردند. در سال 1328 بپاس خدمات 50 ساله ايشان از طرف وزارت فرهنگ, دانشگاه تهران و فرهنگستان ايران جشني در تالار فرهنگ برپا شد و در اين جشن به ايشان نشان همايوني و نشان دانش اعطا گرديد. ايشان در اول آبان ماه سال 1329 كه مصادف با روز عاشوراي سال 1370 ه. ق  بود چشم از جهان فروبست. وزارت بهداري براي قدرداني از خدمات بهداشتي ايشان بيمارستان سيصد تخت خوابي خود را در 15 دي ماه سال 1330 طي مراسمي به نام ايشان نامگذاري كرد.

تاريخ فوت :1329