افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

برنامه ملاقات عمومی مسئولین دانشکده پزشکی

رییس دانشکده 

جناب آقای دکتر نفیسیساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر ریاست دانشکده

معاونت مالی -اداری

جناب آقای دکتر عمیدی

سه شنبه ها

ساعت 10-8

ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر ریاست دانشکده

معاونت امور هیات علمی

سرکار خانم دکتر ستارزاده

چهارشنبه ها

ساعت 15-14

ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر معاونت امورهیات علمی

معاونت پزشکی عمومی

جناب آقای دکتر عکاضی

دوشنبه ها

ساعت 15-14

ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر معاونت پزشکی عمومی

معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

جناب آقای دکتر فرهمند

شنبه ها

ساعت12-10

ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه دوم-دفتر معاونت آموزش تخصصی

معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی

جناب آقای دکتر گلستانی

چهارشنبه ها

ساعت 10-8

ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه دوم-دفتر معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی

جناب آقای دکتر آخوندزاده

چهارشنبه ها

16-14

ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه اول-دفتر معاونت پژوهشی

گروه فارماکولوژی

جناب آقای دکتر صاحبقرانی

شنبه ها

ساعت 10-8

گروه فامارکولوژی دفتر مدیریت گروه

گروه فیزیک پزشکی

جناب آقای دکتر آی

چهارشنبه ها

ساعت 16-14

ساختمان شماره 2 دانشکده پزشکی- گروه فیزیک پزشکی-دفتر مدیریت گروه

گروه ژنتیک

جناب آقای دکتر توکلی

شنبه ها

ساعت 15-13

ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی-دفتر مدیریت گروه

گروه بیوشیمی

جناب آقای دکتر مشکانی

دوشنبه ها

ساعت 12-8

گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی-دفتر مدیریت گروه

گروه پزشکی اجتماعی

جناب آقای دکتر شریعتی

چهارشنبه ها

ساعت 18-16

تقاطع خیابان حافظ و جمهوری- معاونت بهداشت