افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

 شرح وظايف

·         تدوين برنامه آموزش تم هاي طولي هفتگانه بر اساس سند چشم انداز و در قالب سياست ها، خط مشيها و چارچوب زماني تعيين شده

·         اجرا برنامه آموزش مربوط به تم هاي طولي

·         هماهنگي با كميته برنامه ريزي، ارزشيابي و كميته هاي فازها  

·         نظارت بر حسن اجراي برنامه مهارت هاي طبابت در نيمسال هاي مختلف تحصيلي

·         مشاركت در ارزشيابي برنامه مهارت هاي طبابت در نيمسال هاي مختلف تحصيلي

·         ارائه گزارش پيشرفت كار به كميته برنامه ريزي