افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

سخنرانی یک روش آموزشی، با قدمتی طولانی است که به دلیل انطباق آن با بسیاری از اهداف آموزشی در صورتی که به طور صحیحی به کار گرفته شود، می‌تواند در آموزش پزشکی بویژه در سال‌های اولیه دوره پزشکی عمومی بکار گرفته شود و روش موثری باشد. از معیارهای موثر بودن یک روش آموزشی می‌توان به فعال بودن دانشجو در فرایند یادگیری، یادگیری از طریق تعامل و مشارکت، ایجاد انگیزش یادگیری و فهم کاربرد اصول تئوری در عمل توسط فراگیران، اشاره نمود. اگرچه در گذشته روش سخنرانی به عنوان روشی کسالت‌آور، ارتباط یکطرفه، غیرفعال بودن دانشجو و مناسب نبودن برای آموزش کاربردی شناخته می‌شد، اما امروزه این دیدگاه تغییر کرده است. امروزه سخنرانی به عنوان روشی برای سوق دادن دانشجو به سمت تفکر و بکارگیری دانش قبلی، تعامل با دیگران در حین یادگیری و جذاب نمودن و لذت بخش نمودن یادگیری شناخته می‌شود. این نوع سخنرانی که به عنوان سخنرانی تعاملی یا فعال نامگذاری می‌شود، با استفاده از فعالیت‌های کوتاه مدت، دانشجو را در فرایند یادگیری درگیر نموده و کارایی سخنرانی را افزایش می‌دهد.