افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

راهنماي دانشجويان

آمادگي: مطالعه فردي، شما بايد قبل از حضور در كلاس مبحث مورد نظر را مطالعه كنيد. توصيه مي كنيم اين كار را حتما انجام دهيد چون در ابتداي كلاس بايد در يك آزمون چند گزينه اي (آزمون آمادگي فردي) شركت كنيد. توجه داشته باشيد كه نمره اين آزمون در نمره نهايي شما تاثير گذار خواهد بود.

تشكيل گروه ها: در ابتداي كلاس در گروه بندي خواهيد شد. شما بايد براي گروه خود يك اسم انتخاب كنيد و سپس فردي را به عنوان نماينده گروه انتخاب كنيد.

آزمون فردي: اولين فعاليت كلاسي، اجراي آزمون چهار گزينه اي است كه از محتواي مورد نظر تهيه شده است در اين مرحله نمي توانيد از كتاب منبع استفاده كنيد.

آزمون تيمي: در اين مرحله بلافاصله پس از اجراي آزمون به صورت فردي همان آزمون را به صورت گروهي انجام خواهيد داد. افراد يك تيم بايد در جواب يك سوال به توافق برسند. در اين مرحله نمي توانيد از كتاب منبع استفاده كنيد.

استيناف:در اين مرحله اعضاي گروه مي توانيد به محتوايي كه قبلاً مطالعه كرده ايد مراجعه نموده و براي پاسخ هايشان دليل بیاورند (از پاسخ هاي خود دفاع كنيد). بعد از اتمام امتحان اعضاي تيم در مورد سوالاتي كه پاسخ نا درست داده اند فرم استيناف پر مي كنند. اين مرحله نيز بايد گروهي انجام شود يعني اعضاي تيم فرم استيناف پر مي كنند نه تك تك افراد و اين استيناف راجع به آزمون آمادگي گروهي انجام مي شود. استيناف حتما به صورت كتبي انجام مي شود. اين فرم بعد از كلاس به استاد مربوطه تحويل داده شده و نتيجه ي آن در جلسه بعد اطلاع داده خواهد شد.فراموش نكنيد در اين مرحله مي توانيد نمره گروه خود را افزايش دهيد.

تكليف گروهي: در اين مرحله كه آخرين مرحله است يك مورد بيماري در اختيار شما قرار مي گيرد كه بايد به سوالات مطرح شده در مورد آن پاسخ دهيد.

درانتها، بايد هم گروهي هاي خود را ارزيابي كنيد براي اين كار بايد يك فرم ارزشيابي تكميل كنيد و به هم گروهي هاي خود نمره بدهيد. فراموش نكنيد كه ! انصاف را رعايت كنيد.

ساير وظايف شما در اين روش:

با اعضاي گروه خود آشنا شويد.شما تا آخر دوره بايد با اين گروه كار كنيد، تمرين كنيد و آزمون گروهي اجرا كنيد پس سعي كنيد كه به يكديگر اعتماد كرده و با هم ارتباط مناسب برقرار كنيد.

با اعضاي گروه خود كنار هم بنشينيد به طوري كه بتوانيد به راحتي با ساير اعضاي گروه خود ارتباط چهره به چهره برقرار كنيد.

دبير گروه بايد از ايجاد بحث دو نفره جلوگيري كند هم چنين مسئوليت هاي زير را بين اعضاي گروه تقسيم كند

گزارش نتايج بحث گروهي براي كل كلاس

تنظيم زمان براي اتمام كار گروهي و اعلام آن به اعضا

يادداشت نتايج و بحث هاي كليدي

نظر خواهي از تك تك اعضاي گروه

براي آزمون گروهي با گروه خود مشورت كنيد و بهترين گزينه را انتخاب كنيد.

نمرات گروه خود را بر روي برد نگاه كنيد و آن را با نمرات ساير گروه ها مقايسه كنيد

بعد از مشاهده نمره گروه‌تان به جزوه خود مراجعه كنيد. براي پاسخ هاي خود (در صورت انتخاب گزينه اي به جز گزينه ي صحيح) دليل بياوريد. به سوالات استاد انتقاد سازنده داشته باشيد وسعي كنيداز پاسخ خود دفاع كنيد. فراموش نكنيد در اين مرحله مي توانيد نمره گروه خود را افزايش دهيد.

با اعضاي گروه خود تعامل مناسبي داشته باشيد به نظرات هم احترام بگذاريد و اساس كار گروه خود را بر تعامل و مشورت قرار دهيد.

در فعاليت هاي كلاسي و گروهي مشاركت فعال داشته‌ باشيد صحبت كنيد و در عين حال به ديگران هم اجازه ابراز نظر بدهيد.

طرح درس استاد را حتما مطالعه كنيد تا متوجه شويد كه در طول ترم چه كاري بايد انجام دهيد.

در مورد ابهامات خود در آخر هر جلسه از استاد سوال بپرسيد.

درانتها، بايد هم گروهي هاي خود را ارزيابي كنيد براي اين كار بايد يك فرم ارزشيابي تكميل كنيد و به هم گروهي هاي خود نمره بدهيد. فراموش نكنيد كه ! انصاف را رعايت كنيد.

 

 فايل راهنماي دانشجويان در جلسات يادگيري مبتني بر تيم