افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

با توجه به جديد بودن روش يادگيري مبتني بر تيم و عدم آشنايي اساتيد با آن، راهنماي يادگيري مبتني بر تيم با هدف افزايش آگاهي اساتيد و ساير علاقمندان، با اين روش تدوين گرديد. در راستاي اجراي برنامه بازنگري دوره پزشكي عمومي دانشگاه و قرار گرفتن يادگيري مبتني بر تيم به عنوان يكي از راهبردهاي جديد آموزشي در برنامه جديد، نياز به آشنايي با اصطلاحات و مراحل موجود در اين زمينه احساس مي‌شد. هدف از اين راهنما كمك به اساتيد محترم دانشگاه براي اجراي هر چه موثرتر آن است. اين راهنما به صورت خلاصه شامل موارد زير است. هدف از اجراي يادگيري مبتني بر تيم ايجاد يك محيط يادگيري  فعال و مشاركتي است اين استراتژي آموزشي بر موارد زير تاكيد دارد: پاسخگويي فردي و تيمي، تعامل گروهي و انگيزه مشاركت در بحث هاي گروهي. مراحل يادگيري مبتني بر تيم شامل موارد زير مي باشد.

اطلاع رساني: ابتدا استاد مبحثي را جهت ارائه به صورت TBL انتخاب نموده و رفرنسي براي مطالعه دانشجويان در مورد آن مبحث انتخاب مي‌كند. سپس با استفاده از يك روش مناسب مثلا از طريق نماينده دانشجويان يا وب سايت، تاريخ جلسه و مبحث و رفرنس آن را اطلاع مي‌دهد.

آمادگي: مطالعه فردي، دانشجويان بايد قبل از حضور در كلاس مبحث مورد نظر را مطالعه كنند. توصيه مي‌شود اين كار حتما انجام شود چون در ابتداي كلاس بايد در يك آزمون چند گزينه اي (آزمون آمادگي فردي) شركت كنند. نمره اين آزمون در نمره نهايي دانشجويان تاثير گذار خواهد بود.

تشكيل گروه ها: در ابتداي كلاس يا قبل از آن، استاد بايدگروه بندي انجام دهد. دانشجويان بايد براي گروه خود يك اسم انتخاب كنند و سپس فردي را به عنوان نماينده گروه انتخاب نمايند.

آزمون فردي: اولين فعاليت كلاسي، اجراي آزمون چهار گزينه اي است كه از محتواي مورد نظر تهيه شده است در اين مرحله نمي توان از كتاب منبع استفاده نمود.

آزمون تيمي: در اين مرحله بلافاصله پس از اجراي آزمون به صورت فردي همان آزمون به صورت تيمي انجام خواهد شد. افراد يك تيم بايد در جواب يك سوال به توافق برسند. در اين مرحله نيز نمي توان از كتاب منبع استفاده نمود.

استيناف: در اين مرحله اعضاي تيم مي توانند به محتوايي كه قبلاً مطالعه كرده اند مراجعه نموده و براي پاسخ هايشان دليل بیاورند (از پاسخ هاي خود دفاع كنند). بعد از اتمام امتحان اعضاي تيم در مورد سوالاتي كه پاسخ نا درست داده اند فرم استيناف پر مي‌كنند. اين مرحله نيز بايد تيمي انجام شود يعني اعضاي تيم فرم استيناف پر مي كنند نه تك تك افراد و اين استيناف راجع به آزمون آمادگي گروهي انجام مي‌شود. استيناف حتما به صورت كتبي انجام مي‌شود. اين فرم بعد از كلاس به استاد مربوطه تحويل داده شده و نتيجه ي آن در جلسه بعد اطلاع داده خواهد شد. در اين مرحله افراد مي‌توانند نمره گروه خود را افزايش دهند.

تكليف گروهي: در اين مرحله كه آخرين مرحله است يك مورد بيماري در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد كه بايد به سوالات مطرح شده در مورد آن پاسخ دهند.

درانتها دانشجويان، بايد هم تيمي‌هاي خود را ارزيابي كنند براي اين كار بايد يك فرم ارزشيابي تكميل نمايند و به هم تيمي‌هاي خود نمره بدهند.