افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

تعريف: یادگیری مبتنی بر تیم، نوعی استراتژی آموزشی است که با هدف ارتقای کیفیت یادگیری دانشجویان از طریق افزایش مهارت حل مساله، اطمینان از حضور دانشجویان در کلاس درس با آمادگی قبلی و ایجاد کلاسی پر انرژی توسط دکتر لاری میکلس [1]ارائه گردید.

هدف: هدف از اجرای یادگیری مبتنی بر تیم ایجاد یک محیط یادگیری فعال و مشارکتی است.این روش آموزشی بر موارد زیر تاکید دارد: پاسخگویی فردی و تیمی، تعامل گروهی و افزايش انگیزه مشارکت در بحث‌های گروهی.

مراحل يادگيري مبتني بر تيم

v    پيش از برگزاري كلاس

o        تعيين محتواي يادگيري و اطلاع رساني به دانشجويان توسط استاد

o       آمادگي قبل از كلاس (پيش خواني) توسط دانشجو

 v    در زمان برگزاري كلاس

o       ارزيابي آمادگي فردي

o       ارزيابي آمادگي گروهي

o       استيناف

o       انجام تكليف

o       بازخورد

o       ارزيابي همتايان