افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

ترکيب اعضا  

 • يکي از اعضاي هيأت علمي باليني به انتخاب رئيس دانشكده (رئيس كميته)
 • مدير دوره کارورزي از اعضاي هيأت علمي، به پيشنهاد مدير دفتر توسعه آموزش و حکم معاون آموزش پزشکي عمومي (دبير كميته)
 • معاون آموزش پزشکي عمومي
 • يک نماينده از هر يک از گروه هاي داخلي، جراحي، اطفال، زنان (هر گروه - بيمارستان يک نماينده)، و طب اورژانس
 • يک نفر از اعضاي هيأت علمي دانشکده به عنوان نماينده دفتر توسعه آموزش دانشکده
 • نماينده گروه هاي ساير دروس ارائه شده در فاز کارورزي حسب مورد
 • يک نفر از دانشجويان به پيشنهاد کميته مشاوران دانشجويي و تاييد معاون آموزش پزشکي عمومي دانشکده به عنوان عضو کميته (بدون حق راي)
 • يك نفر از كارشناسان دفتر توسعه آموزش (بدون حق رأي)   


اعضا  

جناب آقاي دكتر نصيري طوسي (رييس کميته) 

  خانم‌ ها :

 • دكتر برنا (گروه آموزشي زنان)
 •   دكتر رازقي (گروه آموزشي داخلي)
 • دكتر رهبان (کارشناس دفتر توسعه) 
 • صيامي (دانشجو پزشكي عمومي)  

    آقايان :

 • دكتر احساني (گروه آموزشي اطفال) 
 • دکتر خورگامي (گروه آموزشي جراحي)
 •   دکتر رستميان (گروه آموزشي داخلي)
 • دکتر شريفي (نماينده دفتر توسعه) 
 • دکتر فرهمند (گروه آموزشي طب اورژانس) 
 • دکتر نجاتي صفا (گروه آموزشي روانپزشكي)
 • دکتر عمادي (معاون آموزشي پزشکي عمومي) 
 •   دکتر ميرزازاده (مدير دفتر توسعه آموزش)