افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

ترکيب اعضا
 • يکي از اعضاي هيأت علمي باليني به انتخاب رئيس دانشكده (رئيس كميته (

 • مدير دوره کارآموزي از اعضاي هيأت علمي باليني، به پيشنهاد مدير دفتر توسعه آموزش و حکم معاون آموزش پزشکي عمومي (دبير كميته)

 • معاون آموزش پزشکي عمومي  

 • يک نماينده از هر يک از گروه‌هاي داخلي، جراحي، اطفال، زنان (هر گروه-بيمارستان يک نماينده)، و روان‌پزشکي

 • يک نفر از اعضاي هيأت علمي دانشکده به عنوان نماينده دفتر توسعه آموزش دانشکده

 • نماينده گروه‌هاي ساير دروس ارائه شده در فاز کارآموزي حسب مورد   

 • يک نفر از دانشجويان به پيشنهاد کميته مشاوران دانشجويي و تاييد معاون آموزش پزشکي عمومي دانشکده به عنوان عضو کميته (بدون حق راي)

 • يك نفر از كارشناسان دفتر توسعه آموزش (بدون حق رأي)   

 اعضا


آقاي دکتر سليم زاده (رييس کميته) 

      خانم‌ها :

 • دکتر آل ياسين (گروه بيماريهاي زنان)
 • دکتر صالح (كارشناس دفتر توسعه)
 • دكتر صيامي (كارشناس دفتر توسعه)
 • خانم پريسا ايزدي (دانشجوي پزشكي عمومي)  

    آقايان:

 •   دكتر اربابي (گروه آموزشي روانپزشكي)
 •   دکتر احمدي آملي( گروه آموزشي جراحي)
 •   دکتر امينيان (نماينده دفتر توسعه) 
 •   دكتر رييس كرمي (گروه آموزشي اطفال)
 •   دکتر شاهي (گروه آموزشي داخلي)
 •   دکتر شهرام (گروه آموزشي داخلي)  
 •   دکتر عمادي (معاون آموزشي پزشکي عمومي)    
 •   دکتر ميرزازاده (مدير دفتر توسعه آموزش)