افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

شرح وظايف

  • شناسايي وضعيت موجود برنامه آموزشي در فاز مربوط
  • تدوين و پيشنهاد توان مندهاي مورد انتظار در پايان فاز مربوط به كميته بازنگري (در مورد کميته هاي علوم پايه، مباني طب باليني و کارآموزي)
  • تدوين برنامه جديد دوره مربوط بر اساس سند چشم انداز و در قالب سياست ها، خط مشيها و چارچوب زماني كلي تعيين شده توسط كميته برنامه ريزي، با مشاركت گروه هاي ذي ربط
  • پيشنهاد برنامه تدوين شده به كميته بازنگري  
  • هماهنگي با كميته هماهنگي تم هاي طولي و ساير كميته هاي فازها  
  • نظارت بر حسن اجراي برنامه بازنگري شده
  • مشاركت در ارزشيابي برنامه بازنگري شده
  • ارائه گزارش پيشرفت كار به كميته برنامه ريزي