افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

تركيب اعضا

  • يکي از اعضاي هيأت علمي گروه هاي آموزشي داخلي، فارماکولوژي يا آسيب شناسي، حداقل داراي مرتبه دانشياري به انتخاب رئيس دانشكده (رئيس كميته)
  • مدير دوره مباني طب باليني عضو هيأت علمي يکي از گروه هاي آموزشي داخلي، فارماکولوژي يا آسيب شناسي با توافق مشترک معاون آموزش پزشکي عمومي و مدير دفتر توسعه آموزش و حکم معاون آموزش پزشکي عمومي (دبير كميته)
  • معاون آموزش پزشکي عمومي دانشکده
  • يک نماينده از هر يک از گروه­هاي داخلي، آسيب‌شناسي و فارماکولوژي
  • يک نفر از اعضاي هيأت علمي دانشکده به عنوان نماينده دفتر توسعه آموزش دانشکده
  • نماينده گروه­هاي ساير دروس ارائه شده در فاز مباني طب باليني حسب مورد 
  • يك نفر از كارشناسان دفتر توسعه آموزش (بدون حق رأي)