افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

ترکيب اعضا

 • يکي از اعضاي هيأت علمي علوم پايه به انتخاب رئيس دانشكده (رئيس كميته)
 • مدير دوره علوم پايه از اعضاي هيأت علمي علوم پايه با توافق مشترک معاون آموزش پزشکي عمومي و مدير دفتر توسعه آموزش و حکم معاون آموزش پزشکي عمومي (دبير كميته)
 • معاون آموزش پزشکي عمومي دانشکده
 • معاون آموزش علوم پايه و تحصيلات تكميلي دانشكده
 • يک نماينده از هر يک از گروه هاي آموزشي علوم تشريحي، فيزيولوژي، بيوشيمي، ميكروب شناسي، ايمني شناسي و آسيب شناسي
 • يک نفر از اعضاي هيأت علمي علوم پايه به عنوان نماينده دفتر توسعه آموزش دانشکده
 • نماينده گروه هاي ساير دروس ارائه شده در مقطع علوم پايه حسب مورد
 •   يك نفر از كارشناسان دفتر توسعه آموزش (بدون حق رأي)
 • يک نفر از دانشجويان به پيشنهاد کميته مشاوران دانشجويي و تاييد معاون آموزش پزشکي عمومي دانشکده به عنوان عضو کميته (بدون حق راي)     

اعضا 

جناب آقاي دکتر گلستاني (رييس کميته) 

  خانم‌ها :

 •  دکتر اسدي آملي (گروه آسيب‌شناسي)
 •  دکتر صلواتي (گروه روان‌پزشکي)
 • دکتر کدخدايي (گروه فيزيولوژي)
 •  دکتر نبوي‌زاده (معاون آموزشي علوم پايه)
 • دکتر مرتاض هجري (کارشناس دفتر توسعه)


     آقايان:

 •  دکتر ابوالحسني (نماينده دفتر توسعه) 
 • دکتر اجتماعي‌ مهر (گروه فارماکولوژي)
 • دکتر حاجتي (گروه ايمونولوژي)
 • دکتر مشکاني (گروه بيوشيمي)  
 • دکتر مولوي (گروه انگل‌شناسي) 
 • دکتر عقابيان (گروه فيزيک‌پزشکي) 
 • دکتر صداقت (گروه پزشکي اجتماعي)  
 • دکتر عمادي (معاون آموزشي پزشکي عمومي) 
 • دکتر فيض‌آبادي (گروه ميکروب‌شناسي)
 • دکتر کاشاني (گروه آناتومي)  
 • دکتر متوسل (گروه معارف)
 • دکتر ميرزازاده (مدير دفتر توسعه آموزش)  
 • دکتر نوري دلويي (گروه ژنتيک)
 • ناصر يوسف زاده (دانشجوي پزشكي عمومي)