افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

   تدوين سند: 

براي تدوين چارچوب کلي سند توان‌مندي‌‌‌‌ها که از سال 1386 شروع شد، در گام اول جلسات گروه متمرکز با حضور دستياران و نيز دو جلسه گروه اسمي با شرکت بيش از 45 نفر از اعضاي هيأت علمي گروه‌هاي آموزشي علوم پايه و باليني برگزار گرديد. همچنين مطالعه تطبيقي از چارچوب‌هاي متعدد دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف تهيه شد. سپس با برگزاري کارگاهي در اسفند ماه 87، مجموعه اين اسناد و محصولات کارگاه‌هاي اوليه، جمع‌بندي شد و متن اوليه سند توان‌مندي‌ها تهيه گشت.

 

ويرايش و تصويب سند:

 

با توجه به اهميت موضوع مورد نظر، براي نهايي‌سازي سند از مشارکت تعداد بيشتري از اساتيد و صاحب نظران دانشگاه استفاده شد:

  • برگزاري كارگاه نهايي‌سازي سند در تاريخ 26/9/88 با حضور بيش از 80 نفر از اعضاي محترم هيأت علمي دانشکده
  • ارسال سند و فرم نظرخواهي براي 800 نفر اعضاي محترم هيأت علمي
  • انتشار نسخه نظرخواهي به صورت الکترونيک (از وب‌سايت بازنگري)
  • بررسي سند توسط کميته‌هاي بازنگري دوره‌هاي کارآموزي و کارورزي
  • بررسي سند در نشست مشترک مسؤولان کارآموزي و کارورزي گروه‌ها و بخش‌هاي آموزشي در تاريخ 10 مرداد 1389
  • بررسي سند در جلسه‌اي با شركت جمعي از دانشجويان و دانش‌آموختگان 

    در نهايت، کليه نظرات واصله جمع‌بندي شد، مورد بررسي کارگروه نهايي‌سازي سند قرار گرفت، اصلاحات مورد نياز به عمل آمد و به منظور اصلاح نهايي و تصويب، در اختيار کميته برنامه‌ريزي دوره قرار داده شد.