افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

1. مهارت‌هاي باليني

2. مهارت‌هاي برقراري ارتباط

3. مراقبت بيمار

4. ارتقاي سلامت و پيشگيري

5. رشد فردي

6. تعهد حرفه‌اي، اخلاق و حقوق پزشکي

7. تصميم‌گيري، استدلال و حل مسأله

8. نظام سلامت و نقش پزشک در آن