افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

سند چشم‌انداز در قالب محورهاي اصلي برنامه‌ريزي آموزشي (بندهاي 1 تا 7) و منابع مورد نياز آن (بندهاي 8 تا 10) تدوين شده است :