افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

روند تدوين و تصويب سند چشم انداز

مجوز بازنگري و اصلاح برنامه آموزشي دوره دكتر پزشكي عمومي در تاريخ دهم خرداد ماه در پاسخ به درخواست دكتر لاريجاني رياست محترم دانشگاه از طرف معاونت محترم آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي صادر گرديد. با صدور اين مجوز فاز طراحي دوره جديد با هدايت دانشكده پزشكي، همكاري مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه و مشاركت اعضاي محترم هيأت علمي آغاز شد.

در نامه دکتر عين اللهي معاون آموزشي وزرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به رييس دانشگاه آمده است: "به منظور ارتقاء کيفيت آموزش پزشکي عمومي کشور، اجراي استادنداردهاي پايه ي دوره آموزش پزشکي عمومي و همگامي با استانداردهاي جهاني آموزش پزشکي به دانشگاه علوم پزشکي تهران اجازه داده شد از ابتداي سال 89-88 با نظارت مستقيم دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي عمومي، جهت اجراي اصلاح و روزآمد نمودن برنامه آموزشي پزشکي عمومي در آن دانشگاه اقدام نمايد."

به اين ترتيب گزارش ارزشيابي جامع دوره پزشکي مبناي اصلي تدوين سند چشم انداز دوره پزشكي عمومي قرار گرفت و با بيش از 200 نفر ساعت كار كارشناسي، 4 جلسه كميته اجرايي بازنگري و 3 جلسه هيأت رئيسه دانشكده، پيش نويس سند تهيه گرديد.

پس از آن هيأت رييسه دانشكده پزشكي، سه نشست هم انديشي با اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشکي در ارديبهشت و خرداد 1388 در محل سالن اجلاس سازمان مركزي دانشگاه برگزار کرد که بيش از 170 نفر از اعضاي محترم هيأت علمي گروه هاي آموزشي علوم پايه و باليني در آنها شرکت کردند. در اين جلسات بعد از ارائه خلاصه‌اي از گزارش ارزشيابي جامع دوره پزشكي عمومي، اعضاي شركت‌كننده ديدگاه‌هاي خود را در مورد چالش‌هاي دوره عنوان کردند و سپس در قالب چهار كارگروه به بررسي محورهاي اصلي سند چشم‌انداز پرداختند. در پايان، نمايندگان هر يك از كارگروه ها نظرات ارائه شده را جمع‌بندي نمودند که پس از اعمال موارد در سند چشم انداز، متن نهايي آن براي تصويب به شوراي دانشكده ارايه شد.

در مرحله بعدي در تيرماه يك نشست هم انديشي با حضور هيأت رئيسه دانشكده و دانشجويان دوره پزشكي عمومي برگزار گرديد تا نظرات دانشجويان نيز در اين باره كسب شود.

در سي‌مين نشست هيات امناي دانشگاه مصوب شد که دانشکده پزشکي موظف است در چارچوب سند چشم‌انداز دوره پزشکي عمومي را مورد بازنگري قرار داده و پس از تصويب در شوراي آموزشي و شوراي دانشگاه و هماهنگي با دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي وزارتخانه به اجرا بگذارد.


سپس سند چشم انداز در تاريخ 9 آبان 1388 در شوراي آموزشي دانشگاه ارائه و تصويب شد.

د ر سيزدهمين جلسه دور سوم شوراي دانشگاه که با حضور هيأت رييسه و رؤساي دانشکده ها در تاريخ 17 آذر 1388 برگزار شد، سند چشم انداز بازنگري دوره پزشکي عمومي مورد تصويب قرار گرفت.

دانشگاه در نظر دارد اجزاي مختلف دوره پزشکي عمومي خود را بر اساس سند چشم‌انداز تدوين و حداکثر از ابتداي سال تحصيلي 1390 اجرا نمايد.