افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

 

سوالات متداول

 

رديف

سوال

 

1.        

تجربه نشان مي دهد که دانش آموختگان ما از ميان برجسته ترين دانش آموختگان نه تنها در کشور بلکه در سطح بين المللي هستند و اين امر مورد تاييد دانشگاه هاي برجسته جهان که پذيراي اين افراد مي باشند نيز هست. در اين شرايط آيا واقعا احتياج به اين بازنگري وجود دارد؟

پاسخ

2.        

آيا مشکلات برنامه فعلي مشخص شده اند که ما در نظر داريم بازنگري با اين وسعت را به انجام برسانيم؟

پاسخ

3.        

بررسي هايي که انجام شده نشان مي دهد که دانشگاه هايي که موضوع ادغام را در برنامه خود گنجانده اند، دانشگاه هايي بوده اند که دانشجويان ورودي از مقطع ليسانس داشته اند. آيا مي توان برنامه اي را که براي چنين ورودي هايي مناسب است براي دانشجويان ما اجرا کرد که از دبيرستان وارد دانشگاه مي شوند؟

پاسخ

4.        

جايگاه گروه هاي آموزشي علوم پايه در برنامه جديد چه خواهد بود؟ به بيان ديگر در برنامه جديد، آموزش علوم پايه به دانشجويان توسط چه کساني صورت مي گيرد؟

پاسخ

5.        

در صورتي که برنامه بازنگري اجرا شود وضعيت گروه هاي آموزشي علوم پايه از نظر ترکيب اعضاي هيأت علمي چه خواهد شد؟ آيا اين امر منجر به عدم جذب يا محدوديت جذب اعضاي هيأت علمي PhD مي شود؟ آيا از اين پس صرفا افراد MD-PhD امکان جذب در گروه هاي آموزشي علوم پايه به عنوان عضو هيأت علمي را خواهند داشت؟

پاسخ

6.        

آيا برنامه جديدي که دانشکده پزشکي در حال پيگيري پياده سازي آن است، الگوبرداري شده از يک دانشگاه ديگر است که قرار است در دانشگاه ما پياده شود؟

پاسخ

7.        

چرا بازنگري دوره پزشکي عمومي محدود به ادغام دروس علوم پايه است؟ مشکلات بسيار جدي تري در اين دوره وجود دارند نظير محتواي دروس يا توانايي مدرسان براي ارايه دروس. چرا به اين موضوعات توجه نمي شود؟ چرا بازنگري در مورد وضعيت آموزش دوره هاي کارورزي و کارآموزي که آنها نيز با مشکلات جدي مواجه هستند صورت نمي گيرد؟

پاسخ

8.        

بازنگري دوره پزشکي در اين سطح و ابعاد کاري است بسيار دشوار که نياز به تجربه بسيار دارد. با توجه به اين که تا کنون تجربه اين کار در دانشگاه ما وجود ندارد، به نظر مي رسد در کنار بررسي متون و برنامه هاي موجود و مباني علمي اين تحولات لازم باشد تا افرادي به عنوان مشاور در کنار دانشگاه علوم پزشکي تهران باشند. به ويژه افرادي که در سطح بين المللي داراي تجربه و تبحر کافي در اين زمينه هستند. آيا دانشکده در اين زمينه اقدامي کرده است؟

پاسخ

9.        

يکي از دغدغه هاي اعضاي هيأت علمي در مسير بازنگري نامشخص بودن جزييات برنامه جديد است. اين امر به خودي خود باعث ايجاد اضطراب در بين اعضاي هيأت علمي و به نوعي مقاومت در ميان ايشان مي شود. دانشکده چه اقدامي براي رفع اين معضل انجام داده است؟ به عنوان مثال در صحبت ها گفته مي شود که در بازنگري ادغام صورت مي گيرد. آيا اين به آن معناست که تمامي دروس بايد در قالب ارگان سيستم ارايه شوند يا اين که در اين مورد به صورت انتخابي تصميم گيري مي شود. اين موضوعي است که معلوم نيست و خود محل ايجاد نگراني و ابهام مي شود.

پاسخ

10.    

با توجه به نقش منحصر به فرد اعضاي هيأت علمي در فرايند بازنگري، دانشکده چه تمهيدات و برنامه هايي براي تقويت تعامل با اعضاي هيأت علمي در زمينه بازنگري دارد؟ چه اقداماتي براي اطلاع رساني دقيق تر به اعضاي هيأت علمي و در عين حال بازخورد گرفتن از اعضاي هيأت علمي در مسير بازنگري انديشيده شده است؟

پاسخ

11.    

مسلما بازنگري منجر به بروز تغييرات جدي در برنامه جاري دوره پزشکي عمومي خواهد شد. چطور مي توانيم اطمينان حاصل کنيم که جهت گيري برنامه جديد و اجراي آن صحيح است و در جهت صحيحي در حال حرکت است. آيا دانشکده برنامه اي براي پايش و ارزشيابي مداخلاتي که در حال انجام دادن است دارد يا نه؟

پاسخ

12.    

نقش دانشجويان در بازنگري چيست؟ به هر حال دانشجويان کساني هستند که به صورت مستقيم از آموزش ما متأثر مي شوند و مسلما نظرات و ديدگاه ها و دغدغه ها و نگراني هاي خاص خودشان را دارند. آيا در جايي از روند بازنگري از نقش و مشارکت دانشجويان نيز استفاده شده است و يا خواهد شد؟

پاسخ